สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน

สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน

สินเชื่อวงเงินพิเศษ เฉพาะพนักงานบริษัทเอกชนที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
วงเงินกู้สูงสุดถึง 10 เท่า
สูงสุด 2 ล้านบาท
checkimg
ผ่อนชำระนานสุดถึง 7 ปี
สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย

INTERESTS & PERIOD
อัตราดอกเบี้ย
ข้อตกลงของหน่วยงาน อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อปี)
หลักทรัพย์เป็นประกัน คนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน
หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll)
และหักบัญชีชำระหนี้นำส่งธนาคาร
MRR MRR +1.5%
หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll)
และธนาคาร Auto Debit หักบัญชีชำระหนี้
MRR MRR +2.0%
หน่วยงานไม่ผ่านบัญชีเงินเดือน (Payroll)
และหักบัญชีชำระหนี้นำส่งธนาคาร
MRR MRR +3.0%
**กรณีธนาคารกำหนดให้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่ผู้กู้ขอยกเว้นคนค้ำประกัน ให้เรียกเก็บในอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2% ต่อปี จากอัตราที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาให้กู้
ประเภทหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระ วงเงินกู้
หลักทรัพย์เป็นประกัน 15 ปี สูงสุด 5 ล้านบาท
คนค้ำประกัน และยกเว้นคนค้ำประกัน 7 ปี 10 เท่าของเงินเดือน สูงสุด 2 ล้านบาท
**เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วกู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 5.0 ล้านบาท

สำหรับหน่วยงานที่ทำข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย
  • สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ 80,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นคนค้ำประกัน
  • สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 80,000 บาท หากขอยกเว้นคนค้ำประกัน จะคิดดอเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2% จากอัตราปกติ
คุณสมบัติของผู้กู้
  • เป็นพนักงานประจำหรือพนักงานตามสัญญาจ้าง มีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
  • ผู้กู้มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาทต่อเดือน และมีเงินได้สุทธิคงเหลือเพียงพอในการผ่อนชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยได้

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

  • มีคุณสมบัติเดียวกับผู้กู้, เป็นบุคคลในครอบครัว, หรือเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้
  • เมื่อรวมระยะเวลากู้กับอายุของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) จะต้องไม่เกิน 60 ปี หรือเกษียณ อายุผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรพนักงาน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  • หนังสือรับรองของหน่วยงานเอกชน พร้อมสำเนาหนังสือให้ความยินยอมหักเงินได้ชำระหนี้ธนาคาร หรือหนังสือให้ความยินยอมจ่ายเงินได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
  • สำเนารายการบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน และหลักฐานแสดงรายได้อื่น (ถ้ามี)

คำถามที่พบบ่อย