สินเชื่อบุคคล
สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน

"ความสุขไม่มีวันเกษียณ"
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
กู้ง่าย แค่ใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
checkimg
นำไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป
checkimg
นำไปชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันอื่น 
checkimg
พิเศษ!!! ขอกู้เพิ่มได้

INTERESTS
&PERIOD
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย

MLR - 0.375% ต่อปี
calendar
ระยะเวลาให้กู้
สูงสุด 30 ปี
INTERESTS&PERIOD อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
วงเงินให้กู้
 • ไม่เกินจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ
 • พิเศษ!!! ขอกู้เพิ่มได้ ดังนี้
  • ไม่ต้องรอชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น
  • ตามยอดหนี้ที่ผ่อนชำระลดลง (Top up)
  • ในส่วนที่่กู้ยังไม่เต็มสิทธิ
  • ในส่วนที่ได้สิทธิเพิ่มเติม
รายละเอียดการจ่ายเงินกู้
 • เลือกจ่ายเพียงดอกเบี้ยอย่างเดียว หรือเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติผู้กู้
 • ไม่จำกัดอายุ
 • เป็นผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน จากกรมบัญชีกลาง
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
 • กรณีลูกค้ารายเดิมที่ขอเพิ่มวงเงินกู้ ทั้งในส่วนที่ยังกู้ไม่เต็มสิทธิ / ส่วนที่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม / ส่วนที่ขอกู้เพิ่มตามสิทธิที่ลดลง (Top up) ผู้กู้จะต้องมีประวัติการชำระหนี้ดี และผลการตรวจสอบประวัติทางการเงินไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เอกสารที่ใช้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด
 • สำเนาสัญญากู้ หรือใบเสร็จรับชำระหนี้ที่แสดงรายละเอียดการชำระหนี้รายเดือน (กรณีกู้เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น)

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ "ความสุขไม่มีวันเกษียณ" | KTB สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน. กู้ง่าย ขอกู้เพิ่มได้. แค่ใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน. นำไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ. เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ, เงินกู้สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จ, เงินกู้คนเกษียณ

ดาวน์โหลด
Sales Sheet สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน
Sales Sheet สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน  
(0.48 MB) PDF