สินเชื่อบุคคล
ประกันสินเชื่อปลอดภัย

ประกันสินเชื่อปลอดภัย

อุ่นใจ ไม่ทิ้งภาระให้คนที่รัก
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองสินเชื่อหลากหลาย
ไม่ทิ้งภาระให้คนที่รัก
checkimg
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เพียงแถลงสุขภาพในใบสมัครเท่านั้น
checkimg
จ่ายค่าทดแทนเต็มจำนวน
กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
checkimg
เลือกได้ตามใจ
กับแผนประกันภัย ทั้งแบบทุนประกันภัยคงที่ และแบบทุนประกันภัยลดลง ตามวงเงินกู้ (ทุนประกันภัยผันแปร)

PREMIUM
&OFFERS
เบี้ยประกันและข้อเสนอ
อุ่นใจ
coins
คุ้มครองวงเงินสินเชื่อทุกประเภท
(ยกเว้นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย)

PREMIUM
&OFFERS
เบี้ยประกันและข้อเสนอ
ไร้กังวล
coins
จ่ายค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเต็มจำนวน
ทันทีที่ได้รับผลการวินิจฉัยจากแพทย์

PREMIUM
&OFFERS
เบี้ยประกันและข้อเสนอ
ไม่ยุ่งยาก
coins
ไม่พิจารณา อายุ เพศ และชั้นอาชีพ
ในการคิดอัตราเบี้ยประกันภัย

PACKAGE & COVERAGE
แผนประกันและความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
แผนที่ 1 (KPI) แผนที่ 2 (DHIP)
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
2. การสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากการเจ็บป่วย
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
3. การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง
3.1 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
3.2 ภาวะโคม่า
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
3.3 ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
3.4 ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
ไม่คุ้มครอง
3.4.1 โรคมะเร็งลุกลามระยะที่ 4
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
ไม่คุ้มครอง
3.4.2 โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
ไม่คุ้มครอง
3.4.3 โรคกล้ามเนื้อหัวใจระดับ 4
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
ไม่คุ้มครอง
3.4.4 โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
ไม่คุ้มครอง
3.4.5 โรคตับวาย
ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
ไม่คุ้มครอง
3.5 ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
ไม่คุ้มครอง ทุนประกันภัย/ตามระยะเวลา
(จำนวนงวด)
4. การชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุต่อวัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุดไม่เกิน
ไม่คุ้มครอง 300 บาทต่อวัน สูงสุด 30 วัน

*แผนที่ 1 รับประกันภัยโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
*แผนที่ 2 รับประกันภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันภัย
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ. ทิพยประกันภัย
คุณสมบัติผู้ขอเอาประกันภัย
1.1 เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 20-65 ปีบริบูรณ์ (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว)
1.2 ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นโรคใดโรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคเอดส์หรือมีเลือกบวกต่อไวรัส HIV โรคเลือด โรคเกี่ยวกับสมอง โรคมะเร็ง โรคปอด โรคของกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคของระบบทางเดินอาหารเรื้อรัง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
1.3 ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยจากบริษัทฯ
1.4 กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท อนุโลมให้ผู้ขอเอาประกันภัยภัยที่เป็นโรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูงสามารถทำประกันภัยได้
1.1 เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีบริบูรณ์ (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 65 ปี)
1.2 ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นโรคใดโรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคเอดส์หรือมีเลือกบวกต่อไวรัส HIV โรคเลือด โรคเกี่ยวกับสมอง โรคมะเร็ง โรคปอด โรคของกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคของระบบทางเดินอาหารเรื้อรัง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
1.3 ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยจากบริษัทฯ
1.4 กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท อนุโลมให้ผู้ขอเอาประกันภัยภัยที่เป็นโรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูงสามารถทำประกันภัยได้
จำนวนเงินเอาประกันภัย
เท่ากับจำนวนวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 5 หมื่นบาท สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่ากับจำนวนเงินกู้ หรือวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย
เท่ากับระยะเวลาการผ่อนชำระตามสัญญาเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 7 ปี เท่ากับระยะเวลาการผ่อนชำระตามสัญญาเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 9 ปี
ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

ประกันสินเชื่อปลอดภัย | ธนาคารกรุงไทย อุ่นใจ ไม่ทิ้งภาระให้คนที่รัก จ่ายค่าทดแทนเต็มจำนวน สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สินเชื่อบุคคล, ประกันสินเชื่อ, คุ้มครอง, ประกัน