สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash

สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash

แค่มีบ้านหรือที่ดินก็กู้ง่าย นำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา
สูงสุดถึง 8 ล้านบาท
checkimg
กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดินเป็นหลักประกัน
checkimg
สินเชื่อส่วนบุคคล สามารถนำไปใช้จ่ายทั่วไป

INTERESTS
&PERIOD
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน

หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

หลังจากนั้น

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

MRR - 1.5%

MRR - 0.5%

อาคารชุด / อาคารพาณิชย์

MRR - 1.0%

MRR

ที่ดินเปล่า

MRR - 0.5%

MRR + 1%


**ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 15 ปี**

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติผู้กู้
  1. มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับอายุงานต่อเนื่องจากที่ทำงานก่อนหน้าได้
  2. หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่เชื่อถือได้มาใช้พิจารณา
  3. ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม (หลังหักต้นทุนในการทำธุรกิจ) ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ
  4. สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุด รวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
  5. มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้
  6. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
เอกสารที่ใช้สมัคร
  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
  3. หนังสือรับรองรายได้จากต้นสังกัด หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด Statement ของผู้กู้หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้