สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash

สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash

แค่มีบ้านหรือที่ดินก็กู้ง่าย นำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา
สูงสุดถึง 8 ล้านบาท
checkimg
กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดินเป็นหลักประกัน
checkimg
สินเชื่อส่วนบุคคล สามารถนำไปใช้จ่ายทั่วไป

INTERESTS
&PERIOD
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ผู้ที่มีรายได้ประจำ (Salary) ผู้ที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัว (Self Employed)
หลักประกัน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ปีที่ 1-2: MRR - 1.5% หลังจากนั้น: MRR - 0.5% MRR + 1.0%
หลักประกัน : อาคารชุด / อาคารพาณิชย์
ปีที่ 1-2: MRR - 1.0% หลังจากนั้น: MRR MRR + 1.0%
หลักประกัน : ที่ดินเปล่า
ปีที่ 1-2: MRR - 0.5% หลังจากนั้น: MRR + 1.0% -

**ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 15 ปี**
ทั้งนี้ หลักประกันต้องปลอดภาระการจำนอง ยกเว้น กรณี Refinance จากสถานบันการเงินอื่น


สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติผู้กู้
 1. มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับอายุงานต่อเนื่องจากที่ทำงานก่อนหน้าได้
 2. หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่เชื่อถือได้มาใช้พิจารณา
 3. ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม (หลังหักต้นทุนในการทำธุรกิจ) ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ
 4. ผู้ที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารอื่นๆ ที่สามารถแสดงที่มาของรายได้มาประกอบการพิจารณา
 5. สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 6. มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้
 7. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
เอกสารที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
 3. หนังสือรับรองรายได้จากต้นสังกัด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 4. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement )ที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 3 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคล KTB Home Easy Cash กู้ได้ง่ายๆ แค่มีบ้านหรือที่ดิน สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือที่ดิน เป็นหลักประกัน สินเชื่อส่วนบุคคล ใช้จ่ายทั่วไปได้ เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ, บ้านแลกเงิน

ดาวน์โหลด
Sales Sheet สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash
Sales Sheet สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash  
(0.51 MB) PDF