สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash

สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash

แค่มีบ้านหรือที่ดินก็กู้ง่าย นำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา
สูงสุดถึง 8 ล้านบาท
checkimg
กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดินเป็นหลักประกัน
checkimg
สินเชื่อส่วนบุคคล สามารถนำไปใช้จ่ายทั่วไป

INTERESTS
&PERIOD
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 หลังจากนั้น
หลักประกัน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
MRR - 1.5% MRR - 0.5%
หลักประกัน : อาคารชุด / อาคารพาณิชย์
MRR - 1.0% MRR
หลักประกัน : ที่ดินเปล่า
MRR - 0.5% MRR + 1%

**ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 15 ปี**


สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติผู้กู้
  1. มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับอายุงานต่อเนื่องจากที่ทำงานก่อนหน้าได้
  2. หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่เชื่อถือได้มาใช้พิจารณา
  3. ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม (หลังหักต้นทุนในการทำธุรกิจ) ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ
  4. สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
  5. มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้
  6. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
เอกสารที่ใช้สมัคร
  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
  3. หนังสือรับรองรายได้จากต้นสังกัด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  4. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement )ที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 3 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคล KTB Home Easy Cash กู้ได้ง่ายๆ แค่มีบ้านหรือที่ดิน สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือที่ดิน เป็นหลักประกัน สินเชื่อส่วนบุคคล ใช้จ่ายทั่วไปได้ เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ, บ้านแลกเงิน