ประกันวินาศภัย
ประกันภัยการเดินทาง สมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส

ประกันภัยการเดินทาง สมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส

คุ้มครองรอบด้านอย่างสบายใจ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เลือกได้ตามจำนวนวันเดินทาง
เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาท
checkimg
จ่ายได้ตามไลฟ์สไตล์
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2,000,000 บาท
checkimg
คุ้มครองรอบด้านอย่างสบายใจ
เลือกความคุ้มครองได้ทั้งรายเที่ยวและรายปี
checkimg
ยื่นวีซ่าอุ่นใจ
สามารถใช้ประกอบการยืนขอวีซ่าได้ทุกสถานฑูต โดยเฉพาะในกลุ่มเชงเก้น*
checkimg
เดินทางสบายใจ
กับความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงทรัพย์สินและเอกสารสำคัญระหว่างการเดินทาง จากการปล้นทรัพย์

BUY TRAVEL
INSURANCE
ซื้อประกันการเดินทางได้เลยที่ Krungthai NEXT หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ADVANTAGE & COVERAGE
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ECO Silver Gold Platinum
อัตราเบี้ยประกันภัย
1 - 4 วัน
190 240 400 550
5 - 6 วัน
200 299 500 650
7 - 8 วัน
240 330 599 749
9 - 10 วัน
280 380 800 899
11 - 14 วัน
330 449 1,000 1,100
15 - 21 วัน
390 670 1,300 1,798
22 - 31 วัน
576 980 1,729 2,007
32 - 60 วัน
816 1,488 2,487 3,458
61 - 90 วัน
1,240 2,350 3,650 5,049
91 - 180 วัน
2,475 4,729 5,886 7,155
รายปี
1,500 2,949 4,299 5,600

ECO Silver Gold Platinum
ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
1 ล้าน 1 ล้าน 1.5 ล้าน 3 ล้าน
2. การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
500,000 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน
3.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาฉุกเฉิน และกลับประเทศไทย
1 ล้าน 1 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ
1 ล้าน 1 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
5. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
1 ล้าน 1 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน
6. การยกเลิกการเดินทาง
- 10,000 30,000 30,000
7. ความล่าช้าในการเดินทาง (8 ชั่วโมง/1,000 บาท)
10,000 - 30,000 30,000
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน (8 ชั่วโมง/1,000 บาท)
3,000 - 5,000 5,000
9. การลดจำนวนวันเดินทาง
- 10,000 30,000 30,000
10. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (8 ชั่วโมง/1,000 บาท)
- - 15,000 15,000
11. การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋า
5,000 - 50,000 50,000
12. การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทาง
- - 5,000 5,000
13. การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
- - 5,000 5,000
14. การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย กรณีต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 7 วันขึ้นไป
Two way economy class
15. การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ
One way economy class
16. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
Cover
17. การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (สูงสุด 20 วัน)
- - 1,000/วัน 1,000/วัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • อุ่นใจได้ตลอดทริป กับบริการ AXA Hotline 24 ชั่วโมง โทร. 02-206-5488
  • *แผนอีโคและซิลเวอร์ ไม่สามารถใช้ยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดย บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือติดต่อ Call center 02-111-1111