ประกันวินาศภัย
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประกันรถยนต์สบายใจ)

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประกันรถยนต์สบายใจ)

กลัวไฟไหม้ น้ำท่วม รถหาย ทำประกันรถยนต์ที่ไหนดี? ทำประกันภัยรถยนต์ที่ธนาคารกรุงไทย คุ้มครองทันทีหลังสมัคร
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สบายใจ กับความคุ้มครองพิเศษจากน้ำท่วม
checkimg
คุ้มค่า กับผลประโยชน์และความคุ้มครองสูง
checkimg
หมดกังวล ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
PREMIUM
&OFFERS
เบี้ยประกันและข้อเสนอ
มั่นใจกว่า..แม้เสียหายจากภัยน้ำท่วม
coins
สบายใจในความคุ้มครองรถ, คนโดยสาร
และคนอื่นๆ ที่ได้รับอุบัติเหตุ
เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นที่ 3,200 บาท

PACKAGE & COVERAGE
แผนประกันและความคุ้มครอง
ประเภทรถยนต์ สบายใจ 3 สบายใจ 3+ สบายใจ 3+ (น้ำท่วม) สบายใจ 2+ (น้ำท่วม)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง 3,200 6,900 7,400 8,600
รถโดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 15 ที่นั่ง 4,200 7,100 7,600 11,500
รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน 3,900 7,100 7,600 9,800
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครองต่อคน (บาท)
คุ้มครองรถ
รถเสียหายจากการชน ครั้งละ - 100,000 100,000 100,000
รถหาย หรือไฟไหม้ สูงสุด - - - 100,000
รถเสียจากน้ำท่วม สูงสุด - - 50,000 100,000
คุ้มครองผู้ขับรถและคนในรถ
  การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (เก๋ง 7,โดยสาร12,กระบะ3) คนละ 50,000 100,000 100,000 100,000
ค่ารักษาพยาบาล (เก๋ง 7,โดยสาร12,กระบะ3) คนละ 50,000 100,000 100,000 100,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ ครั้งละ

200,000

200,000

200,000

200,000

คุ้มครองบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
คนละ 750,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ครั้งละ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ครั้งละ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เอกสารการสมัครใช้บริการ
  • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด