ประกันวินาศภัย
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศกรุงไทยโดนใจ พลัส (Travel Insurance +)

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศกรุงไทยโดนใจ พลัส (Travel Insurance +)

เบี้ยประกันถูก ความคุ้มครองโดนใจ สบายใจเมื่อไปต่างประเทศ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เลือกได้ตามจำนวนวันเดินทาง
checkimg
จ่ายได้ตามไลฟ์สไตล์
checkimg
คุ้มครองรอบด้านอย่างสบายใจ

PREMIUM
&OFFERS
เบี้ยประกันและข้อเสนอ
คุ้มครอง..ด้วยราคาที่ถูกกว่า
coins
ประกันเดินทาง
เบี้ยประกันเริ่มต้น 120 บาทต่อปี

PREMIUM
&OFFERS
เบี้ยประกันและข้อเสนอ
หลากหลาย มีให้เลือกถึง 4 แผน
coins
เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์
ทั้ง First Class Business
Economy และ Backpack

PREMIUM
&OFFERS
เบี้ยประกันและข้อเสนอ
คุ้มครองชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินและการเดินทาง
coins
สูงสุด 3,000,000 บาท

ADVANTAGE & COVERAGE
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง แผน 1
Backpack
แผน 2
Economy
แผน 3
Business
แผน 4
First Class
ค่าเบี้ยเริ่มตัน 120 380 620 799
ความคุ้มครองสูงสุดที่ได้รับ สูงสุด สูงสุด สูงสุด สูงสุด
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 500,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000
ความคุ้มครองสัมภาระและทรัพย์สิน - 15,000 บาท
(3,000/ชิ้น)
20,000 บาท
(3,000/ชิ้น)
30,000 บาท
(3,000/ชิ้น)
ความคุ้มครองการเดินทาง - 15,000 บาท 20,000 บาท 30,000 บาท
จำนวนวันเดินทาง เบี้ยประกันภัยรวมภาษี และอากรต่อปี (บาท)
1 - 4 วัน 120 380 620 799
5 - 6 วัน 150 500 870 1,060
7 - 8 วัน 175 570 980 1,200
9 - 10 วัน 190 800 1,050 1,290
11 - 14 วัน 210 950 1,120 1,370
15 - 21 วัน 275 1,250 1,580 2,060
22 - 31 วัน 320 1,650 1,850 2,410
32 - 60 วัน 470 2,370 3,080 3,560
61 - 90 วัน 625 3,500 4,350 4,650
รายปี 2,120 5,650 10,900 13,500
ความคุ้มครอง แผน 1
(KPI)
แผน 2
(DHIP)
แผน 3
(KPI)
แผน 4
(DHIP)
ความคุ้มครองค่าพยาบาล
1. การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ การสูญเสียอวัยวะ ตลอด 24 ชม. ระหว่างการเดินทาง
 • อายุ 15 - 75 ปี
1,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000
 • อายุ 1 - 14 ปี
500,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 500,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000
3. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลต่างประเทศ สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการเดินทาง x x 2,000/วัน 3,000/วัน
4. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000
5. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000
6. ความรับผิดชอบต่อบุคคลนอก x 2,000,000 2,000,000 3,000,000
7. ผลประโยชน์ในการเดินทางไปรับผู้เยาว์กลับประเทศไทย ค่าเดินทางสำหรับหนึ่งท่านไปรับผู้เยาว์กลับ เนื่องจากการส่งตัวผู้เอาประกันภัยกลับประเทศไทย x ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ
หากผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวภายในโรงพยาบาลในต่างประเทศติดต่อกันตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป อาการของผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ และไม่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ด้วย บริษัทจะจ่ายเฉพาะค่าเดินทางเครื่องบินชั้นประหยัด ค่าเดินทางโดยรถไฟชั้น 1 หรือค่าเดินทางทางเรือ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ให้สมาชิกไปเยี่ยมสูงสุด 2 คน รวมทั้งค่าที่พัก และค่าอาหารสูงสุดวันละ 10,000 บาท
x ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายตามจริง ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายตามจริง ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายตามจริง
9. ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวกลับประเทศไทย เนื่องจากการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของผู้เอาประกันซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย x ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน
ความคุ้มครองสัมภาระและทรัพย์สิน
10. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ / หรือ ทรัพย์สินส่วนตัว ความรับผิดสูงสุด ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อชิ้น/คู่/ชุด และผู้เอาประกันต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก 500 บาท x 15,000
(3,000 ต่อชิ้น)
20,000
(3,000 ต่อชิ้น)
30,000
(3,000 ต่อชิ้น)
11. การสูญเสียหรือเสียหายของเงินสด ผู้เอาประกันต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท x 2,000 3,000 4,000
12. การสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ผู้เอาประกันต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท x 10,000 20,000 30,000
13. ความคุ้มครองเอกสารเดินทาง x 5,000 7,500 10,000
14. ความรับผิดชอบต่อบัตรเครดิต x 5,000 7,500 10,000
ความคุ้มครองการเดินทาง
15. การบอกเลิก / เลื่อนการเดินทาง
ชดเชยค่าโดยสาร ค่าที่พัก หรือค่าปรับที่สูญเสียไป หากผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยขั้นรุนแรงของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร หรือบิดา มารดาของผู้เอาประกันภัย
x 15,000 20,000 30,000
16. การล่าช้าของเที่ยวบิน
หากกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้เอาประกันภัยต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางปกติ จ่าย 10% ทุก 6 ชม.
x 15,000 20,000 30,000
17. ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
หากกระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้า เนื่องจากความผิดพลาดของผู้ขนส่ง เป็นเวลานานเกินกว่า 12 ชม. ภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยมาถึงจุดหมาย
x 15,000 20,000 30,000
18. ค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน
เฉพาะค่าโทรศัพท์มือถือที่โทรเข้าศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
x 500 750 1,000
19. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
ชดเชย 10% ทุก 6 ชม. พลาดเที่ยวบินเนื่องจากความล่าช้าของเที่ยวบินก่อนหน้า และไม่มีเที่ยวบินสายการบินทดแทนภายในเวลา 6 ชม.
x 15,000 20,000 30,000
20. ค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันเดินทาง x 15,000 20,000 30,000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • ทำประกันได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 1 - 75 ปี
 • ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยและสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
เอกสารการสมัครใช้บริการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง
รายละเอียดข้อควรทราบ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • แผนที่ 1 (Backpack) และแผนที่ 3 (Business) รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนที่ 2 (Backpack) และแผนที่ 4 (First class) รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ประเทศที่ยกเว้นความคุ้มครอง : Syria, Pakistan, Iraq, Sudan, Afghanistan, Burundi, Eritrea, North Korea, Lebanon, Libya, Algeria, Haiti, Israel, Iran, Bosnia, Moldova, Serbia, Belarus, Central African Republic, Cote d’Ivoire, Liberia, Saudi Arabia and Uzbekistan