ประกันวินาศภัย
ประกันภัยทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย (ประกันภัยบ้านมั่นใจ)

ประกันภัยทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย (ประกันภัยบ้านมั่นใจ)

คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยให้มั่นใจหายห่วงทั้ง ไฟไหม้, โจรกรรม และภัยธรรมชาติ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ไม่ต้องตรวจทรัพย์สินก่อนสมัคร
checkimg
สมัครง่ายๆ แค่บัตรประจำตัวประชาชน
checkimg
คุ้มครองทรัพย์สินในบ้านจากภัยต่างๆ
PREMIUM
&OFFERS
เบี้ยประกันและข้อเสนอ
คุ้มครองครบ...ในราคาสบายกระเป๋า
coins
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นปีละ 1,900 บาท
คุ้มครองภัยต่างๆ การถูกขโมย ของมีค่าเสียหาย

PACKAGE & COVERAGE
แผนประกันและความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง/เบี้ยประกันต่อปี แผนที่ 1
1,900
แผนที่ 2
2,500
แผนที่ 3
2,900
แผนที่ 4
3,500
หมวดอัคคีภัย
1. เสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ยานพาหนะ อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 200,000 500,000 700,000 1,000,000
2. เสียหายจากลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ (เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัยข้อ 1) 100,000
3. เสียหายจากน้ำท่วม ระยะเวลารอ 7 วัน (เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัยข้อ 1) 50,000
4. เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย สูงสุด 20,000 บาทต่อชิ้น (เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัยข้อ 1) 20,000 30,000 40,000 50,000
5. ค่าชดเชยที่อยู่อาศัยชั่วคราว (รายวัน) กรณีอาคารเสียหาย และไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ต้องเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวระหว่างซ่อมแซม สูงสุด 30 วัน 1,500
หมวดโจรกรรม
ทรัพย์สินหายจากการลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์(จร.2) สูงสุด 20,000 บาทต่อชิ้น 50,000 100,000 150,000 200,000
หมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก สูงสุด 50,000 ต่อครั้ง 50,000 100,000 150,000 200,000
หมวดความสูญเสียหรือเสียหายของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเสียหาย 15,000

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • รับเฉพาะสิ่งปลูกสร้างภายในประเทศไทยที่เป็นคอนกรีต 80%
  • สำหรับที่พักอาศัยเท่านั้น
เอกสารการสมัครใช้บริการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด