ประกันวินาศภัย
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA อุ่นใจ)

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA อุ่นใจ)

คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป อุ่นใจจากทุนประกันสูง
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองชีวิต สูญเสียอวัยวะและร่างกายจากอุบัติเหตุทั่วไป
checkimg
เพิ่มความคุ้มครองจากการถูกฆาตกรรม และทำร้ายร่างกาย
checkimg
เพิ่มความคุ้มครองในการใช้จักรยานยนต์
checkimg
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก

PREMIUM
&OFFERS
เบี้ยประกันและข้อเสนอ
คุ้มครอง..ด้วยราคาที่ถูกกว่า
coins
เบี้ยประกันเริ่มต้น 1,100 บาทต่อปี
เลือกระยะเวลาที่คุ้มครองได้ 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี

PACKAGE & COVERAGE
แผนประกันและความคุ้มครอง
PA อุ่นใจ 1
แผนที่ 1
PA อุ่นใจ 1
แผนที่ 2
PA อุ่นใจ 2
แผนที่ 1
PA อุ่นใจ 2
แผนที่ 2
เบี้ยประกันต่อปี
ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี
1,100 2,100 2,000 3,800
ระยะเวลาความคุ้มครอง 3 ปี
3,100 5,920 5,640 10,715
ระยะเวลาความคุ้มครอง 5 ปี
4,990 9,530 9,080 17,250
ความคุ้มครอง
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
อุบัติเหตุทั่วไป
500,000 1,000,000 500,000 1,000,000
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
250,000 500,000 250,000 500,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
250,000 500,000 50,000 100,000
2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะโดยสานยานพาหนะสาธารณะ หรือขณะอยู่ในอาคารสาธารณะ (ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
x 2 เท่าของทุนประกันภัย
3. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุพร้อมคู่สมรส (ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
x 2 เท่าของทุนประกันภัย
4. ค่าชดเชยรายได้รายวัน สูงสุด 90 วันต่ออุบัติเหตุ กรณีเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลจากอุบัติเหตุในฐานะผู้ป่วยใน
500 1,000 - -
5. ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- - 50,000 100,000

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
  • ทำประกันภัยได้ตั้งแต่อายุ 5 - 60 ปี
  • สุขภาพดี ไม่พิการหรือไม่ป่วยเรื้อรัง ในวันที่ขอเอาประกันภัย
เอกสารการสมัครใช้บริการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อควรรู้
  • หากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะจ่ายยอดค้างชำระสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่ผู้เอาประกันภัยมีอยู่จริง ณ วันจ่ายค่าทดแทน ให้กับทางธนาคารกรุงไทย สูงสุดไม่ 200,000 บาท แล้วแต่กรณี ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยในลำดับต่อไป
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA อุ่นใจ) ธ.กรุงไทย อุ่นใจจากทุนประกันสูง ไม่ต้องตรวจสุขภาพ คุ้มครอง 24 ชม.ทั่วโลก คุ้มครองชีวิต สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุทั่วไป เพิ่มความคุ้มครองจากการถูกฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย และการใช้จักรยานยนต์ ประกันอุบัติเหตุ, ประกัน, คุ้มคร้งค่ารักษาพยาบาล, ประกันภัย, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล