ประกันชีวิต
LifePlus Saver

LifePlus Saver

เบี้ยคงที่ รับเงินคืนทุกปี
ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เลือกจ่ายเบี้ยได้ 2 แบบ
จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 20 ปี หรือ จ่ายเบี้ย 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี
checkimg
รับความคุ้มครองการเสียชีวิต 100%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมกับเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาทั้งหมด
checkimg
รับเงินคืนทุกปี
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 จนถึงครบกำหนดสัญญา
checkimg
รับเงินครบกำหนดสัญญาถึง 150%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมรับเงินปันผลตามผลดำเนินการของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
checkimg
เบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกเพศ ทุกอายุ
checkimg
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร สำหรับเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี)

ผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิต - LifePlus Saver

ผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิต - LifePlus Saver


ไลฟ์พลัส เซฟเวอร์ 20/10
(LifePlus Saver 20/10)
ไลฟ์พลัส เซฟเวอร์ 25/15
(LifePlus Saver 25/15)
อายุรับประกันภัย
1 เดือน – 40 ปี 1 เดือน – 40 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
20 ปี 25 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
10 ปี 15 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
150,000 บาท 150,000 บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อราย
ไม่ได้กำหนด ไม่ได้กำหนด
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
ลักษณะของเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์