เงินฝาก
เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล

เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล

แผนออมยาว ให้ผลตอบแทนสูง
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเข้าบัญชีคู่โอน
สามารถนำไปใช้จ่ายได้
checkimg
เลือกระยะเวลาฝากได้
ทั้งแบบ 48 เดือน และ 60 เดือน

INTERESTS
RATE
  • รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันนำฝาก
  • ฝากเงินน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย หากได้รับดอกเบี้ยไปแล้ว ธนาคารจะหักจากเงินต้นที่ฝาก
  • ฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนด รับดอกเบี้ยเท่ากับระยะเวลาที่ฝากจริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนดอกเบี้ยที่ได้รับเกินไป จะหักจากเงินต้นที่ฝาก

ข้อควรรู้
  • ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อครั้ง และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  • ครบกำหนดฝาก เงินต้นจะโอนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน/ประจำ 3 เดือน)
เอกสารการเปิดบัญชี
No.
สมาคมหรือมูลนิธิ
วัด / สำนักปฏิบัติธรรมที่มีใบอนุญาตจัดตั้ง
1
หนังสือจดทะเบียน หนังสือจัดตั้ง หนังสือรับรอง หรือ ใบอนุญาตจัดตั้ง จากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกให้
หนังสือจดทะเบียน หนังสือจัดตั้ง หนังสือรับรอง หรือ ใบอนุญาตจัดตั้ง จากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกให้ (หากมี)
2
ระเบียบข้อบังคับ สมาคม หรือมูลนิธิ
เอกสารแสดงตนของวัด/สำนักปฏิบัติธรรมหนังสือแต่งตั้งเจ้าอาวาส กรณี วัด เป็นต้น
3
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร(ชุดปัจจุบัน ณ วันที่เปิดบัญชี)
-
4
รายงานการประชุมคณะกรรมการ หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี ที่มีข้อความกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขการสั่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจลงนามแทน ลงนามพร้อมประทับตรา (หากมี)
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี ที่มีข้อความกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขการสั่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจลงนามแทน ลงนามพร้อมประทับตรา (หากมี)
5
เอกสารแสดงตนของผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชี และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย ใช้ประจำตัวบัตรประชาชนแบบ สมาร์ทการ์ด
  • ผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคมหรือมูลนิธิทุกราย ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารแสดงตนของผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชี และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบ สมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ
  • ผู้มีอำนาจลงนามแทนทุกราย ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนาถูกต้อง

เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล | แผนออมยาวผลตอบแทนสูง | ธนาคารกรุงไทย เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล ธนาคารกรุงไทย แผนออมยาว รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเข้าบัญชีคู่โอน เลือกระยะเวลาฝากได้ทั้งแบบ 48 และ 60 เดือน ออมเงิน, ฝากเงิน, ดอกเบี้ย, เก็บเงิน, เงินฝากองค์กรการกุศล , องค์กรการกุศล

ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล - บัญชีเงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล - บัญชีเงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล  -9 เม.ย. 2561
(0.15 MB) PDF