เงินฝาก
เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

สกุลเงินต่างประเทศ ออมได้!
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ฝากเงินได้มากถึง 11 สกุลเงิน
ได้แก่ USD, GBP, EUR, JPY, SGD, CHF, AUD, NZD, HKD, CAD และ CNY
checkimg
สะดวกสำหรับผู้มีรายรับเป็นเงินสกุลต่างประเทศ
checkimg
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ช่วยบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
checkimg
ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบาท
checkimg
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินผันผวน
การเปิดบัญชี
 1. เปิดบัญชีได้ทั้งลูกค้าบุคคล นิติบุคคลไทยและต่างชาติ เลือกฝากได้ทั้งแบบออมทรัพย์ ฝากประจำ และกระแสรายวัน
 2. ติดต่อทำธุรกรรมกับสาขาที่เปิดบัญชีไว้เท่านั้น
 3. ทำธุรกรรมได้ทุกวัน หลังเวลา 16.00 น. คนละไม่เกิน 5,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (USD) ต่อรายการ
ข้อควรรู้
ควรติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อพิจารณาผลตอบแทนเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยที่ได้
INTEREST RATES
การจ่ายดอกเบี้ย และหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจ่ายดอกเบี้ย ข้อมูลเพิ่มเติม
เงินฝากออมทรัพย์ จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. และ ธ.ค.)
เงินฝากประจำ จ่ายตามเวลาที่ครบกำหนดการฝากตามอัตราดอกเบี้ยซึ่งกำหนดในวันที่ฝากเงิน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดจะถูกหัก 2% จากอัตราดอกเบี้ย
บัญชีกระแสรายวัน ไม่มีดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยรับฝากเงินสกุลต่างประเทศของธนาคาร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย
หักภาษี ณ ที่จ่าย ข้อมูลเพิ่มเติม
15% สำหรับบุคคลธรรมดา เงินฝากออมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษี หากดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกินปีละ 20,000 บาท
1% สำหรับนิติบุคคล
สำหรับองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศ ไม่หักภาษี

รายละเอียดการฝากเงิน
กลุ่มลูกค้า หลักเกณฑ์ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
ผู้มีแหล่งเงินได้สกุลเงินต่างประเทศ จากต่างประเทศ ไม่ต้องแสดงภาระผูกพัน ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน (SFCD)
ผู้มีแหล่งเงินได้สกุลเงินต่างประเทศ จากในประเทศ แสดงภาระผูกพัน ฝากได้ตามจำนวนที่เป็นภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศ (DFCD)
ไม่มีภาระผูกพัน USD 5 ล้าน หรือ สกุลอื่นเทียบเท่า (DSFCD)
สัญชาติไทย ฝากต่อวัน ไม่เกิน 10,000 USD หรือสกุลอื่นเทียบเท่าตามอัตราตลาด
ชาวต่างชาติ ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน

ค่าธรรมเนียมการฝาก
ลักษณะการฝาก ค่าธรรมเนียม ข้อมูลเพิ่มเติม
สกุลเงินต่างประเทศ ที่มีแหล่งที่มาจากในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการฝาก 1% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท
ค่าธรรมเนียมการถอนสกุล USD 0.6% ของยอดเงิน สกุลอื่น 1% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท
นำเงินบาทซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชี ใช้อัตราแลกเปลี่ยน SELLING T/T
 1. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการฝาก
 2. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการถอนเพื่อแลกเป็นเงินบาท
 3. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม Commission in Lieu of Exchange 1/4% หรือขั้นต่ำ 500 บาท
  กรณีถอนเพื่อโอนออกไปต่างประเทศ (Outward T/T) แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่นำฝาก

ค่า Foreign Bank's Charge

 1. Charge Ben ผู้รับเงินปลายทาง ได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 20.-
 2. Charge Our ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 50.-
ชาวต่างชาติต้องแสดง Work Permit และหนังสือรับรองรายได้ ซื้อได้ไม่เกินรายได้ที่ได้รับ
โอนเงินไปต่างประเทศผ่านทาง Internet โดยแจ้ง Advice เงินโอนต่างประเทศขาเข้าและขาออกทาง e-mail ไม่คิดค่าธรรมเนียม การรับฝากจากผู้ที่มีแหล่งเงินตราจากในประเทศ ยอดเงินฝากคงค้างสูงสุดของผู้ฝากต่อราย (รวมทุกสกุลและทุกธนาคาร) ต้องไม่เกินจำนวนเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

กรณีเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าที่กำหนด
สกุลเงิน ยอดเงินขั้นต่ำ และค่าธรรมเนียม เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ เงินฝากกระแสรายวัน
USD ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ/เดือน บุคคลธรรมดา 100 100 100
นิติบุคคล 500 500 500
ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ค่าธรรมเนียม 10 10 ไม่เรียกเก็บ
JPY ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ/เดือน บุคคลธรรมดา 10,000 10,000 10,000
นิติบุคคล 50,000 50,000 50,000
ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ค่าธรรมเนียม 800 800 ไม่เรียกเก็บ
CHF ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ/เดือน บุคคลธรรมดา 100 100 100
นิติบุคคล 500 500 500
ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ค่าธรรมเนียม 8 8 ไม่เรียกเก็บ
GBP ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ/เดือน บุคคลธรรมดา 70 70 70
นิติบุคคล 300 300 300
ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ค่าธรรมเนียม 6 6 ไม่เรียกเก็บ
SGD ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ/เดือน บุคคลธรรมดา 100 100 100
นิติบุคคล 600 600 600
ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ค่าธรรมเนียม 12

12 ไม่เรียกเก็บ
EUR ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำต่อเดือน บุคคลธรรมดา 80 80 80
นิติบุคคล 400 400 400
ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ค่าธรรมเนียม 7 7 ไม่เรียกเก็บ
AUD ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ/เดือน บุคคลธรรมดา 100 100 100
นิติบุคคล 600 600 600
ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ค่าธรรมเนียม 9 9 ไม่เรียกเก็บ
NZD ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ/เดือน บุคคลธรรมดา 100 100 100
นิติบุคคล 600 600 600
ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ค่าธรรมเนียม 12 12 ไม่เรียกเก็บ
HKD ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ/เดือน บุคคลธรรมดา 800 800 800
นิติบุคคล 4,000 4,000 4,000
ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ค่าธรรมเนียม 80 80 ไม่เรียกเก็บ
CAD ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ/เดือน บุคคลธรรมดา 100 100 100
นิติบุคคล 500 500 500
ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ค่าธรรมเนียม 9 9 ไม่เรียกเก็บ
CNY ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำ/เดือน บุคคลธรรมดา 600 600 600
นิติบุคคล 3,000 3,000 3,000
ค่าธรรมเนียมเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ค่าธรรมเนียม 70 70 ไม่เรียกเก็บ

ข้อควรรู้
 1. สกุลเงิน USD, JPY, CHF, GBP, SGD, EUR, AUD, NZD, HKD และ CAD มีค่าธรรมเนียม cheque / draft คืน 400.- บาทหรือเทียบเท่า
 2. Foreign Bank Charges Cheque / Draft คืน เรียกเก็บตามที่ธนาคารจ่ายจริง
ความเสี่ยง
 1. อัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้น - ลงตามภาวะตลาด
 2. ธนาคารใช้อัตราขาย T/T SELLING ในการคำนวณขายเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้า เพื่อนำมาฝากเข้าบัญชีเงินฝาก FCD
 3. ธนาคารใช้อัตรารับซื้อ T/T ในการรับแลกเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝาก FCD ของลูกค้า
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
ใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ
ฝากเงินต่างประเทศปลอดภัย ให้กรุงไทยดูแลคุณ
 • เปิดบริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักนานาเหนือ (ชั้น 2)
 • งานบริการเงินฝากต่างประเทศ ฝ่ายธุรกิจปริวรรต (ชั้น 6 อาคารนานาเหนือ)

ดาวน์โหลด
หนังสือรับทราบหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
หนังสือรับทราบหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
(0.05 MB) PDF
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (28 มีนาคม 2561)
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (28 มีนาคม 2561)
(0.19 MB) PDF
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (28 มีนาคม 2561)
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (28 มีนาคม 2561)
(0.33 MB) PDF
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (28 มีนาคม 2561)
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (28 มีนาคม 2561)
(0.30 MB) PDF