เงินฝาก
เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX

เงินฝากประจำ
KRUNGTHAI ZERO TAX MAX

สะสมเงินก้อนโตแบบปลอดภาษี
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รับดอกเบี้ยเต็มๆ เมื่อฝากครบกำหนด
ไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
checkimg
สามารถฝากโดยการตัดบัญชีอัตโนมัติ
checkimg
เลือกฝากได้ตามใจ
แบบ 24 เดือน 36 เดือน หรือ 48 เดือน

INTEREST RATES
คำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันตามประกาศของธนาคาร และรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก
แผนออมเงิน จำนวนเงินเปิดบัญชี อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
24 เดือน 1,000 – 25,000 บาท เงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด +0.80% ต่อปี
36 เดือน 1,000 – 16,500 บาท เงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด +1.05% ต่อปี
48 เดือน 1,000 – 12,500 บาท เงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด +1.05% ต่อปี
ข้อควรรู้
  • ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท และฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
  • ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  • ถอนก่อน 3 เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หากถอนก่อนครบกำหนด หรือทำผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ผู้ฝากมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากเพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น(รวมบัญชีประเภทเดียวกันนี้ทุกธนาคาร)

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
เอกสารการเปิดบัญชี
บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ
เพิ่มความสะดวกด้วยเอกสารอื่น
กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ สามารถใช้เอกสารอื่นได้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
  • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หนังสือเดินทาง (Passport) ใบอนุญาตขับรถ

ดาวน์โหลด
Sales Sheet : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX
Sales Sheet : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX  -19 มิ.ย. 2561
(0.21 MB) PDF
Product Catalog : KTB  ZERO TAX MAX
Product Catalog : KTB ZERO TAX MAX  -29 มิ.ย. 2561
(0.21 MB) PDF