เงินฝาก
เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

ออมประจำถูกใจ มั่นคงตามแผน
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รับดอกเบี้ยในอัตราที่แน่นอน
เหมาะออมเพื่ออนาคต
checkimg
เหมาะกับทุกคน
ทั้งเจ้าของธุรกิจ อาชีพอิสระ และพนักงานที่มีรายได้ประจำ
checkimg
มีให้เลือกออมได้ 5 แบบ ได้แก่
เงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท เงินฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท

INTERESTS
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย
แผนออมเงิน
ฝากขั้นต่ำ (บาท)
การจ่ายดอกเบี้ย
ฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน
และ 12 เดือน
1,000
เมื่อครบกำหนดฝาก
ฝากประจำ 24 และ 36 เดือน
10,000
จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เข้าบัญชีคู่โอน
ข้อควรรู้
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามประกาศของธนาคาร
  • เงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้น เข้าบัญชีคู่โอน (เงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากเงินได้แจ้งไว้กับธนาคาร
  • ฝาก-ถอน ต่างสาขาได้ ยกเว้นถอนเงินโดยการมอบฉันทะ ต้องไปที่สาขาเจ้าของบัญชี

จะเป็นอย่างไร? “ถ้าฝากไม่ครบกำหนด”

แผนออมเงิน

ฝากไม่ครบกำหนด

การจ่ายดอกเบี้ย

ฝากประจำ 3 เดือน

ถอนก่อนครบกำหนด

ไม่จ่ายดอกเบี้ย

ฝากประจำ 6 เดือน และ 12 เดือน ฝากน้อยกว่า 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และถอนก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอนและหักภาษี ณ ที่จ่าย

ฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน

ฝากน้อยกว่า 3 เดือน

ไม่จ่ายดอกเบี้ย
ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และถอนก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย ดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกิน จะถูกหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
 

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
เอกสารการเปิดบัญชี
บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ
เพิ่มความสะดวกด้วยเอกสารอื่น
กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ สามารถใช้เอกสารอื่นได้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
  • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หนังสือเดินทาง (Passport) ใบอนุญาตขับรถ

ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล บัญชีเงินฝาก 24, 36 เดือน
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล บัญชีเงินฝาก 24, 36 เดือน
(0.12 MB) PDF
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล บัญชีเงินฝาก 3, 6, 12 เดือน
ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูล บัญชีเงินฝาก 3, 6, 12 เดือน
(0.12 MB) PDF