โอนเงิน
โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป

โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป

โอนเงินระหว่างประเทศได้ทั่วโลก คนโอนสะดวก คนรับสบาย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ใช้บริการได้ทุกสาขา
checkimg
โอนเงินได้ทั่วโลก ผ่านพันธมิตรธนาคาร
checkimg
อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกใจ รับเงินได้ในวันเดียวกัน
checkimg
รับเงินโอนไว เลือกฝากไว้ในบัญชีสกุลเงินต่างประเทศได้
checkimg
รับแจ้งการโอนง่ายๆ เข้า e-mail ผ่านบริการ e-Advice
INTERESTS
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ
 • ผู้รับเงินต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (Change BEN/SHA)
  • รับเงินโอนไม่เต็มจำนวน เพราะต้องถูกหักเป็นค่าธรรมเนียม
  • 400 บาท / รายการทุกสกุลเงิน ลดเหลือ 300 บาท หากทำรายการผ่าน Krungthai netbank
 • ผู้โอนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ธนาคารในต่างประเทศเรียกเก็บ (Change OUR)
  • รับเงินโอนเต็มจำนวน
  • 1,200 - 1,600 / รายการ (แล้วแต่สกุลเงิน)
  • ประเทศญี่ปุ่นคิด 400 บาท + 0.05% ของยอดเงิน/รายการ
ข้อควรรู้ :
ผู้รับเงินอาจได้รับเงินไม่เต็มจำนวน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารผู้รับเงินในต่างประเทศ

อัตราค่าธรรมเนียมการรับเงินจากต่างประเทศ
ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมอัตรา 0.25 % ของยอดเงินบาท ต่ำสุด 200 บาท สูงสุด 500 บาท
รายละเอียดการให้บริการ
บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance)
 1. กรอกใบคำขอทำธุรกรรมโอนเงินไปต่างประเทศ
 2. ยื่นเอกสารและหลักฐานพร้อมจ่ายเงิน
 3. รรับหลักฐานการโอนเงิน
เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนเงินไปต่างประเทศ
 • บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • นิติบุคคล : หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน
 • หลักฐานเพื่อบอกวัตถุประสงค์การโอน
 • หากทำธุรกรรมเกิน 50,000 ดอลล่าห์หรือเทียบเท่าจะต้องกรอกแบบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ตัวอย่างหลักฐานเพื่อบอกวัตถุประสงค์การโอน
ค่าใช้จ่าย หลักฐานเพื่อบอกวัตถุประสงค์การโอน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา หนังสือเดินทาง (Passport)
หลักฐานการศึกษา เช่นหนังสือรับรองของสถานศึกษา และ/หรือหนังสือรับรองของ ก.พ. ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ หนังสือเดินทาง (Passport)/ ตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะเดินทาง / เอกสารเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ ฯลฯ
ค่าสินค้า/บริการ/ค่าใช้จ่ายที่มีหลักฐานเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ สัญญาซื้อ-ขาย, เอกสารเรียกเก็บเงิน, ใบแจ้งหนี้, หรือ เอกสารการขนส่งสินค้า ฯลฯ
ส่งเงินให้ครอบครัว/ญาติพี่น้องที่พำนักอยู่ต่างประเทศ(ไม่เกิน 1 ล้าน USD หรือเทียบเท่าต่อรายต่อปี) หลักฐานของทางการที่แสดงความยินยอมให้ผู้รับพำนักอยู่ในประเทศนั้นเป็นการถาวร และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อเป็นที่พักอาศัย(ไม่เกิน 10 ล้าน USD หรือเทียบเท่าต่อรายต่อปี) หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์
คำรับรองตามแบบที่กำหนด(ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนดแบบ)

ข้อมูลของผู้รับเงินปลายทาง
 • ชื่อและเลขที่บัญชีของผู้รับเงิน
 • ชื่อธนาคารและรหัสธนาคารของธนาคารในต่างประเทศ
บริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ (Inward Remittance)
ระบุ SWIFT CODE “KRTHTHBK ” ทุกครั้งที่ต้องการรับเงินโอนจากต่างประเทศ และแจ้งรายละเอียดไปยังผู้โอน
 • สาขาที่เปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย
 • เลขที่เงินฝาก
 • ชื่อบัญชี
[ตัวอย่าง]
Please refer to 

Bank : KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
SWIFT Code: KRTHTHBK
Address : BANGKOK, THAILAND
Branch : [สาขาที่เปิดบัญชีไว้กับธ.กรุงไทย]
Account No: [เลขที่บัญชีเงินฝาก]
Account Name : [ชื่อบัญชี]
บริการพิเศษ  e- Advice
ติดตามผลการโอนผ่านทาง email ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยแจ้งทางธนาคารเพื่อขอรับบริการได้ที่ โทร. 02-208-4910 ถึง 19