รับชำระเงินและเติมเงิน
บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

สะดวก มั่นใจ กับบริการตรวจเครดิตบูโร
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ง่าย ขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
checkimg
สะดวก ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง ทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

FEE RATES
อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท) การจัดส่งทางไปรษณีย์
1 ฉบับ
150 ภายใน 5 วันทำการ
2 ฉบับ
250 ฉบับแรก ภายใน 5 วันทำการ ฉบับต่อไปภายใน 6 เดือน
4 ฉบับ
400 ฉบับแรก ภายใน 5 วันทำการ อีก 3 ฉบับ นำส่งทุก 4 เดือน
6 ฉบับ
550 ฉบับแรก ภายใน 5 วันทำการ อีก 5 ฉบับ นำส่งทุก 2 เดือน

หากขอผ่านช่องทาง ATM / ADM / Krungthai NEXT จะขอได้เฉพาะรูปแบบรายงาน 1 ฉบับเท่านั้น
ช่องทางการขอข้อมูล
 • สาขาธนาคารทั่วประเทศ
 • เครื่อง ATM/ADM สำหรับลูกค้าธนาคารที่มีบัตร Krungthai VISA Debit
 • Krungthai NEXT
การขอบริการ
 • ขอได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ขอข้อมูลของตัวเองได้เท่านั้น ไม่สามารถมอบฉันทะได้
 • หากขอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นเจ้าของบัตร
การจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการรับคำขอจากลูกค้าเท่านั้น เอกสารจะถูกส่งมาจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติด้วยจดหมายลงทะเบียน
 • หากไม่ได้รายงานตามกำหนดสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ โทร. 0-2643- 1250
ขั้นตอนการขอตรวจสอบ
 • สอดบัตร ใส่รหัส 
 • หน้าจอแสดงข้อความ "โปรดเลือกประเภทบริการ(1)" ให้เลือก "บริการอื่นๆ" 
 • หน้าจอแสดง "โปรดเลือกประเภทบริการ (2)" ให้เลือก "บริการอื่นๆ" 
 • หน้าจอแสดง "โปรดเลือกประเภทบริการ (3)" ให้เลือก "ตรวจสอบข้อมูลเครดิต" 
 • หน้าจอแสดง "เงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่านเครื่อง ATM" ให้กด "ถูกต้อง" 
 • หน้าจอแสดง "โปรดใส่ข้อมูลของท่าน" ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกด "ถูกต้อง" ใส่หมายเลขโทรศัพท์ 9- 10 หลัก แล้วกด "ถูกต้อง" จากนั้นระบบของธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ของท่านที่ให้ ไว้กับธนาคาร 
 • หน้าจอแสดง "ที่อยู่สำหรับการจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต" ตรวจสอบที่อยู่ว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องให้เลือก "ถูกต้อง" หากไม่ถูกต้องให้กด "ไม่ถูกต้อง" หน้าจอจะแสดง "รายการไม่สำเร็จแล้วติดต่อสาขาของธนาคาร เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน"
การขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่าน Internet Banking หรือKrungthai NEXT
 • เข้าเว็บไซต์ https://www.ktbnetbank.com หรือผ่านแอปพลิเคชั่น แล้ว Login เข้าสู่ระบบ Krungthai NEXT คลิก Link ตรวจสอบข้อมูลเครดิต >> ที่ด้านล่างหน้าจอ
 • เมื่อคลิก Link ตรวจสอบข้อมูลเครดิต >> ระบบจะให้เรากรอกบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลข บัตร ATM รหัส PIN ATM และเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง”
 • ระบบแสดงเงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ให้ลูกค้ากด “ยอมรับ”
 • ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลลูกค้า ได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่สำหรับจัดส่งข้อมูลเครดิตและค่าธรรมเนียมการขอข้อมูลเครดิต ให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”
 • ระบบจะแสดงผลการขอข้อมูล แล้วแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบ พร้อมเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หากไม่ได้รายงานตามเวลาที่แจ้งไว้

บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร ขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ ผ่านธนาคารกรุงไทย บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร สะดวก ง่าย มั่นใจได้ ขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง ทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจเครดิตบูโร, เครดิตบูโร, ขอข้อมูลเครดิตบูโร, ติดเครดิตบูโร, กู้เงิน, ขอสินเชื่อ, ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร