รับชำระเงินและเติมเงิน
ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC)

ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC)

เพิ่มกลุ่มลูกค้าสร้างโอกาสเพิ่มยอดขาย สร้างผลกำไรได้มากขึ้น
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า
ไม่ต้องสำรองเงินสดในการชำระค่าสินค้าและบริการ
checkimg
ปลอดภัย
ลดความเสี่ยงในการโจรกรรมและการรับธนบัตรปลอม
checkimg
รวดเร็ว ในการดำเนินงาน
ไม่ว่าจะทำบัญชีของร้านค้า ตรวจสอบรายการรับชำระด้วยตนเองบนระบบ KTB Corporate Online
checkimg
แม่นยำ
ระบบจะสรุปยอดการรับบัตรโดยอัตโนมัติทุกวันเวลา 21.00 และได้รับโอนเงินค่าสินค้า/บริการภายในวันเดียวกัน และโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติทุกวัน

ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC) คืออะไร?
เป็นบริการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ได้แก่ KTB Debit Card บัตรเครดิต และบัตรเดบิตทุกสถาบันการเงิน ที่มีเครื่องหมาย Visa, MasterCard, UnionPay, TPN, PromptCard และอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะคัดเลือกและติดตั้งอุปกรณ์รับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (EDC) และหรืออุปกรณ์การรับบัตรชนิดหนึ่งชนิดใดตามความเหมาะสมให้กับร้านค้าสมาชิก สำหรับร้านค้าที่มีหน้าร้าน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร
เอกสารการสมัคร
ประเภทร้านค้า
หน่วยงานราชการ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
(จดทะเบียนพาณิชย์)
1. ใบสมัครร้านค้าสมาชิกพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาทและขีดฆ่าอากรแสตมป์
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีบริษัทจำกัด)
- -
3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า
- -
4. เอกสารผู้มีอำนาจกระทำการ
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการที่มีการระบุเลขที่บัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีจำเป็น)
- กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง(ที่มีตราประทับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุช่วงเวลาให้เดินทางเข้าออกประเทศไทยที่ยังไม่หมดอายุ)
- ใบอนุญาตทำงาน Work Permit จะต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
- หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
5. ใบอนุญาตประกอบกิจการตามประเภทธุรกิจพิเศษ/ธุรกิจเฉพาะ/มูลนิธิ/สมาคม/องค์กรพิเศษ/เอกสารแสดงการประกอบกิจการจากหน่วยงานราชการ (ถ้ามี)
6. รายงานการประชุมหรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการจากหน่วยงาน
-
7. เอกสารด้านภาษี เช่น ภพ.20 หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09
-
(ถ้ามี)
8. สำเนารายการเดินบัญชีของธนาคารหลัก (Statement) ย้อนหลัง 4 เดือน
-
9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย (สำหรับโอนเงิน) / หน้า Profile Direct ของบัญชี
10. รูปถ่ายสถานประกอบการ โดยให้เห็นชื่อป้ายหน้าร้านและสินค้าภายในร้าน
-
11. เอกสารครอบครองสถานที่ เช่น ทะเบียนบ้าน สัญญาเช่า ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่หรือเอกสารแสดงสิทธ์เจ้าของพื้นที่ (กรรมสิทธิ์คงเหลือมากกว่า 3 เดือน) (ถ้ามี)
- -
12. หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจ (ถ้ามี)
-

ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC) | Krungthai เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า รับ-จ่ายเงินได้สบายผ่านเครื่อง Mobile EDC Mobile EDC, เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์, จ่ายเงินผ่านบัตร, จ่ายเงินผ่านเครื่อง EDC

ดาวน์โหลด
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร ภาคเอกชน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร ภาคเอกชน  
(0.50 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
(0.44 MB) PDF
คำถามที่พบบ่อย