กรุงไทย พร้อมเพย์
Request to Pay

Request to Pay

ตรงเวลา ตามยอด ตรวจสอบได้
FEE RATES
อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 1 บาท/รายการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เป็นบริการที่ให้ผู้รับเงินที่ลงทะเบียน PromptPay (Payee/ Request Sender) สามารถส่งรายละเอียดรายการโอนเงิน/ชำระเงิน ไปยังผู้จ่ายเงินที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ (Payer/Request Receiver) เพื่อยืนยันทำรายการโอนเงิน/ชำระเงิน โดยมีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบ ดังนี้
 1. Request to Pay Credit Transfer (โอนเงิน) เป็นการส่งจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) เพื่อให้ปลายทางที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) โอนเงินกลับมายัง PromptPay ID: หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 2. Request to Pay Bill Payment (ชำระเงิน) เป็นการส่งจากหน่วยงานรับชำระเงิน (Biller) ที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) Cross Bank Bill Payment ไว้ เพื่อให้ปลายทางทำรายการชำระเงินกลับมายัง หน่วยงานรับชำระเงิน (Biller)
เงื่อนไขและขั้นตอน
 1. ผู้รับและผู้ส่ง Request to Pay สามารถสมัครบริการ Request to Pay ได้กับธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) ไว้ โดยช่องทาง/วิธีการสมัคร และทำรายการ Request to Pay ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร
 2. การรับรายการ Request t to Pay Bill Payment (ชำระเงิน) ที่เป็นการส่งจากหน่วยงานรับชำระเงิน (Biller) ที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) Cross Bank Bill Payment ไว้ เพื่อให้ปลายทางทำรายการชำระเงิน ผู้รับ Request to Pay Bill Payment จะต้องติดต่อแจ้งความประสงค์กับหน่วยงานรับชำระ (Biller) ด้วย
ช่องทางการสมัครใช้บริการ
 • สาขาธนาคาร
 • Krungthai NEXT
 • ATM/ADM 
ช่องทางการทำรายการรับและส่ง Request to Pay
 • Krungthai NEXT

กรุงไทย พร้อมเพย์ Request to Pay ตรงเวลา ตามยอด ตรวจสอบได้ | KTB Request to Pay บริการที่ให้ผู้ที่ลงทะเบียน PromptPay สามารถส่งรายการโอน/ชำระเงิน ไปยังผู้จ่ายเงินที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ เพื่อยืนยันทำรายการโอนเงิน/ชำระเงิน พร้อมเพย์, PromptPay, โอนเงิน, โอนเงินต่างธนาคาร, โอนเงิน ไม่มีค่าธรรเนียม, โอนเงินไม่มีเลขบัญชี, โอนเงินผ่านโทรศัพท์

คำถามที่พบบ่อย
 
 • ช่องทางการชำระเงิน เมื่อได้รับการแจ้งเตือน
   • ผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนสามารถชำระเงินผ่าน Krungthai netbank สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สาขาธนาคาร
   • ในกรณีที่ผู้รับการแจ้งเตือน ชำระเงินผ่านคนละช่องทางกับที่ได้รับการแจ้งเตือน ข้อความแจ้งเตือนจะค้างอยู่ในระบบจนกว่าจะหมดอายุ ผู้รับการแจ้งเตือนควรกดยกเลิกรายการแจ้งเตือนดังกล่าวเพื่อป้องกันการทำรายการซ้ำซ้อน
 • ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ หรือไม่
  • ทั้งผู้ส่งการแจ้งเตือน และผู้รับการแจ้งเตือนต้องสมัครใช้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ และผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดให้บริการ

 • บริการเรียกเก็บเงิน (Request to Pay) คืออะไร
  • บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นบริการที่ช่วยให้ร้านค้าและภาคธุรกิจสามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ซื้อเพื่อขอให้ชำระเงิน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
   แก่บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้ารายย่อย รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ (e-Commerce) ให้มีช่องทางเรียกเก็บเงินและรับชำระเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ขณะที่ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการชำระเงินมากขึ้น โดยมีขั้นตอนการใช้งาน 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
   • ขั้นตอนการส่งแจ้งเตือน: ผู้ส่งการแจ้งเตือนสามารถแจ้งข้อความให้ผู้รับการแจ้งเตือนชำระเงินกลับตามยอดเงินและช่องทางที่ระบุ ซึ่งผู้รับการแจ้งเตือนจะเห็นข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางของธนาคารที่ใช้บริการ เช่น แอปพลิเคชั่นของธนาคาร (Mobile banking) หรืออีเมล  
   • ขั้นตอนการชำระเงิน: เมื่อผู้รับการแจ้งเตือนได้รับข้อความแจ้งเตือนจะทราบรายละเอียดของการชำระเงิน ทั้งชื่อบัญชีของผู้ส่งการแจ้งเตือน จำนวนเงินที่ต้องชำระ และรหัสอ้างอิง (ถ้ามี) โดยผู้รับการแจ้งเตือนสามารถเลือกยืนยันการชำระเงินหรือไม่ชำระเงินก็ได้ 
 • ใครสามารถใช้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ได้บ้าง
  • บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ รองรับการใช้บริการจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล และหน่วยงานภาครัฐ ตามเงื่อนไขการให้บริการของธนาคารโดยผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ และสมัครใช้บริการเรียกเก็บเงินกับธนาคาร ดังนี้ 
   • ประชาชนทั่วไป สามารถเลือกผูกบัญชีกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือเลขประจำตัวประชาชน 
   • ร้านค้า นิติบุคคล หรือภาครัฐ สามารถเลือกผูกบัญชีกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ/หรือผูก Biller ID (ตามบริการชำระใบแจ้งหนี้ข้ามธนาคาร) ก็ได้