แนะแนวทางการเงินเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
บริการทางการเงิน เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

บริการทางการเงิน เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

วางแผนการเงินเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ ง่าย ครบ จบทุกขั้นตอน กับธนาคารกรุงไทย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
วางแผนเป็นขั้นตอน
ตั้งแต่ก่อนเดินทางจนเรียนจบ
checkimg
พร้อม
รับรองด้วยเอกสารในการขอวีซ่า
checkimg
สะดวกสบาย
ในการโอนค่าเล่าเรียน
checkimg
ไร้ปัญหา
ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

PROMOTION
ค่าธรรมเนียมพิเศษบริการโอนเงินต่างประเทศขาออกและบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

รายละเอียดโปรโมชั่นเพื่อกลุ่มการศึกษา
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2561
 • อัตราค่าธรรมเนียมเงินโอนต่างประเทศขาออกและถอนโอนออกต่างประเทศจากบัญชี FCD (ค่าธรรมเนียมแบบ Charge Our.เท่านั้น) สกุลเงินที่ร่วมรายการ ได้แก่ USD AUD NZD GBP และEUR โอนเงินไป 6 ประเทศปลายทาง วัตถุประสงค์เพื่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (เฉพาะทำรายการผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศเท่านั้น)
สกุลเงิน ประเทศปลายทาง กรณีโอนเงินตปท. กรณีถอนโอนออกตปท. จากบัญชี FCD
อัตราปกติ อัตราพิเศษ อัตราปกติ อัตราพิเศษ
USD United States 1,200 950 USD50 USD30
AUD Australia 1,200 950 AUD58 AUD39
NZD New Zealand 1,200 950 NZD67 NZD44
GBP UK 1,600 1,150 GBP34 GBP32
EUR Germany / France 1,600 1,150 EUR41 EUR36

Charge Our. หมายถึง ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศที่ธนาคารเรียกเก็บและค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บจากธนาคารตัวกลางในต่างประเทศ (แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดจากธนาคารท้องถิ่นในประเทศของผู้รับเงิน)
เงื่อนไขพิเศษ สำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) เพื่อการศึกษา ได้รับสิทธิพิเศษมากกว่า ดังนี้
 • เปิดบัญชี FCD เพื่อการศึกษา ไม่มีกำหนดเงินฝากขั้นต่ำ ไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือ และไม่คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ กรณีลูกค้าซื้อธนบัตรต่างประเทศกับธนาคาร (โดยลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการทำรายการ (Receipt Slip) ให้เจ้าหน้าที่ตอนทำรายการ
 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการถอนรับธนบัตรต่างประเทศ
หมายเหตุ ลูกค้าต้องแสดงเอกสารประกอบในการทำธุรกรรม หนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัย / เอกสารที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง (VISA) / ใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย เช่น ค่าเทอม ค่าที่พัก ค่าหนังสือ เป็นต้น ทั้งนี้ การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการศึกษา เฉพาะบัญชีประเภท
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • ค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษนี้สำหรับการใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมธนาคารตัวกลางในต่างประเทศ (Charge Our) แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดจากธนาคารท้องถิ่นในประเทศนั้น
 • ค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษนี้เฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในบริการโอนเงินไปต่างประเทศขาออก และถอนโอนออกจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศใน 5 สกุลเงิน 6 ประเทศปลายทางเท่านั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ประเทศออสเตรเลียในสกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์ (AUD) ประเทศนิวซีแลนด์ในสกุลเงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์ (NZD) สหราชอาณาจักรในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) และประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันในสกุลเงินยูโร (EUR) เท่านั้น
 • ระยะเวลาการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น
 • ต้องใช้เอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ โอนเงินไปต่างประเทศขาออก และถอนโอนออกจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport) และ เอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัย / เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง (VISA) / ใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย เช่น ค่าเทอม ค่าที่พัก ค่าหนังสือ เป็นต้น
 • บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการศึกษา สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีออมทรัพย์ ประเภทบัญชี DSFCD เท่านั้น (แหล่งเงินในประเทศ ไม่มีภาระผูกพัน ฝากได้ไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า)
 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการศึกษา กรณีที่จะทำรายการถอนโอนเงินออกต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานประกอบเท่านั้น กรณีลูกค้าไม่มีเอกสารประกอบคิดค่าบริการตามประกาศธนาคาร
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่คิดค่าธรรมเนียมการฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ กรณีลูกค้าซื้อธนบัตรต่างประเทศกับธนาคาร (แสดงหลักฐานการทำรายการ : Receipt Slip)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารถือว่าลูกค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดกติกาและเงื่อนไขทุกประการ ทั้งนี้ การตัดสินของธนาคารถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
รายละเอียดการให้บริการ

บริการทางการเงินเพื่อการศึกษาต่ออย่างครบวงจร ธนาคารจะนำเสนอบริการในแต่ละลำดับขั้นตอนในการศึกษาต่อ ดังนี้

รายละเอียดการให้บริการ
ช่วงที่ 1 : ก่อนเดินทาง
 • เตรียมความพร้อมทางด้านการเงินด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ เพื่อรับอัตราแลกเปลี่ยนที่น่าพอใจ และมีโอกาสได้รับดอกเบี้ยตามสกุลเงินที่ฝากบางสกุลเงิน พร้อมกันนี้ยังมีสินเชื่อทางการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับน้องๆให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น
 • ชำระเงินค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ด้วยการโอนเงินผ่านระบบ SWIFT ที่สาขา หรือทำรายการผ่าน Internet Banking และรับการแจ้งผลจาก EMAIL ผ่านบริการ e-Advice การใช้บริการทำได้ง่ายๆ โดยเปิดบัญชีเงินฝากที่สาขา หรือ สมัคร Internet Banking ผ่านตู้ ATM สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากอยู่แล้ว
 • ขอวีซ่าศึกษาต่อไม่ยาก ธนาคารกรุงไทยจะออกหนังสือรับรองทางการเงินสำหรับยื่นขอวีซ่าได้
 • แลกเงินก่อนเดือนทางพร้อมอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ 1. Exchange Booth 2. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 3. International Hotline 02-208-4888, 02-208-3628-29 หรือ 02-208-3654
Tips การโอนเงินให้สะดวกรวดเร็ว ผู้ปกครองสามารถแจ้งข้อมูลผู้รับเงินปลายทางดังนี้
 • ชื่อและเลขที่บัญชีของผู้รับเงิน
 • ชื่อธนาคารและรหัสธนาคารในต่างประเทศ เช่น SWIFT CODE, IBAN , ABA NO.(ฺBank of America), SORT CODE (Great Britain) ,Transit No.(Canada) , BSB (Australia) ,CNAP (China) ,IFSC (India) เป็นต้น
ช่วงที่ 2 : ช่วยการศึกษา และการใช้จ่ายประจำวัน
 • สามารถใช้บริการบัตร Krungthai Visa Debit และ Krungthai Credit Card เพื่อรูดซื้อสินค้าและถอนเงินสดจากตู้ ATM ทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์
 • โอนเงินจากไทยไปต่างประเทศ โดยน้องๆที่เรียนอยู่และมีบัญชีเงินฝากในประเทศนั้นๆ สามารถให้พ่อแม่ผู้ปกครองโอนเงินให้ได้ผ่านธนาคารกรุงไทยได้ไม่ยาก
ช่วงที่ 3 : หลังจากเรียนจบ
สามารถนำเงินต่างประเทศกลับเมืองไทยได้ง่ายๆ 2 วิธี คือ
 1. หากมีเงินติดตัวไม่เยอะ สามารถนำเงินสดกลับมาแลกได้ที่ธนาคารกรุงไทย โดยปกติแล้วธนบัตรที่มีมูลค่าสูงจะแลกได้ราคาดีกว่าธนบัตรที่มีมูลค่าต่ำ
 2. หากมีเงินมาก สามารถติดต่อธนาคารที่เราเปิดบัญชีในต่างประเทศเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยแจ้งข้อมูลดังนี้

Global Inward Remittance (แบบรับเงินโอนจากต่างประเทศ)
Please directly transfer to Bank Name: Krungthai Bank, Thailand
SWIFT Code: KRTHTHBK
Beneficiary Name (ชื่อบัญชีผู้รับเงิน: MR., MS., MRS. ……………………………………………………………………………………
Beneficiary A/C Number (เลขที่บัญชีเงินฝาก)……………………………………………………………………………


บริการเสริมของธนาคารกรุงไทย
รายละเอียดการให้บริการ
1. ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเพื่อการเดินทางต่างประเทศ
ช่วยให้ความคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพในการเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายออกไปก่อนบางส่วน สามารถสอบถามได้ที่
 • บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทรศัพท์: 02-624-1111         
  Website: www.kpi.co.th
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  Call Center: 1736       
  Website: www.dhipaya.co.th
2. สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ*
 • กู้ได้ 100% เต็มของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียงร้อยละ MRR – 0.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 ปี
 • ทั้งศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ คอร์สเรียนภาษา การฝึกอบรม โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เช่น โครงการ AFS, AU Pair, Internship Program, Work and Travel, Summer Camp เป็นต้น
หมายเหตุ: * เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3. บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ
สามารถโอนเงินทั่วโลกได้ง่ายๆปลายทางรับเงินในเวลาไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องมีบัญชีธนาคารผ่าน จุดบริการ Western Union ของสาขาธนาคารกรุงไทยที่มีสัญญลักษณ์

แนะแนวทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ | KTB ธนาคารกรุงไทยพร้อมแนะแนวทางการเงิน สำหรับคนผู้ที่กำลังสนใจอยากศึกษาต่อต่างประเทศ ช่วยวางแผนเป็นขั้นตอน บริการด้านการเงินครบวงจร ง่าย ครบ จบทุกขั้นตอน เรียนต่อต่างประเทศ, ค่าเทอมต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนปริญญาโทต่างประเทศ, วางแผนการเงินเพื่อเรียนต่อ, วางแผนทางการเงิน