แลกเปลี่ยนเงินและตราสารต่างประเทศ
เรียกเก็บตั๋วเงินต่างประเทศ

เรียกเก็บตั๋วเงินต่างประเทศ

รับตั๋วเงินต่างประเทศไว้เพื่อเรียกเก็บ ทราบผลแล้ว นำเงินเข้าบัญชีได้เลย
เงื่อนไขการให้บริการ
  • ลูกค้าต้องนำมาขายด้วยตนเองตามที่ระบุหน้าตั๋ว
  • ผู้รับเงินต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
  • ระยะเวลาในการเรียกเก็บประมาณ 30-45 วัน 


    หมายเหตุ: 
ตั๋วเงินต่างประเทศที่สั่งจ่ายใน ประเทศสหรัฐอเมริกา (รัฐนิวยอร์ค) ใช้เวลาเรียกเก็บประมาณ 2 สัปดาห์นับจากวันที่ถูกส่งออกไปเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม
  • ฉบับละ 600 บาท และอากรแสตมป์ ฉบับละ 3 บาท
  • Foreign Bank Charge เรียกเก็บโดยธนาคารตัวแทนต่างประเทศ