บัตรเดบิต
บัตรเดบิตกรุงไทย  ช้อปสมาร์ท เพิร์ล

บัตรเดบิตกรุงไทย
ช้อปสมาร์ท เพิร์ล

ช้อปสะดวก หมวดห่วงเรื่องสำรองจ่าย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
กับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
checkimg
จ่ายค่ารักษาพยาบาล
สูงสุดครั้งละ 5,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
checkimg
คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที
สูงสุดปีละ 10,000 บาท
checkimg
คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท
checkimg
คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สูงสุด 30,000 บาท

FEES
&CHARGES
อัตราค่าธรรมเนียม
แรกเข้า
รายปี
100 บาท
599 บาท
* ลดค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อบัตร 1 ใบ สำหรับปีแรก เมื่อผูกกับบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงไทย
INTERESTS&PERIOD อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
ADVANTAGE & COVERAGE
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 บาท
ผลประโยชน์ อบ.1 จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 30,000 บาท
ผลประโยชน์ อบ.1 จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 30,000 บาท
การรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และรวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 5,000 บาท
คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที หลังจากถอนเงินจากเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทั่วประเทศครั้งละ 5,000 บาท รวมกันสูงสุดปีละ 10,000 บาท 10,000 บาท
คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรม อันมีผลสืบเนื่องจากถูกโจรกรรมข้อมูลบัตรผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทั่วประเทศครั้งละ 5,000 บาท รวมกันสูงสุดปีละ10,000 บาท 10,000 บาท
อายุสูงสุดที่รับประกันภัย 75 ปี

ทำบัตรง่ายนิดเดียว
คุณสมบัติ
  1. อายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต และไม่มีโรคประจำตัว
  2. ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ
  3. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำ 500 บาท และกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
  4. ขอทำบัตรได้ทันที หากมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารแล้ว
เอกสารขอทำบัตร
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการด์ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
  2. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน