บัตรเดบิต
กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม

กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม

บัตรเดบิตใบเดียวที่ใช่ ตอบทุกไลฟ์สไตล์ เดินทางสบาย ครอบคลุมหลากหลายเส้นทาง
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
บัตรเดียว...เป็นบัตรเดบิต Mastercard
ใช้ช้อปได้ที่ร้านค้าทั่วโลก
checkimg
บัตรเดียว...เป็นบัตรเอทีเอ็ม
ใช้เบิกถอนเงินสดทั้งในและต่างประเทศ
checkimg
บัตรเดียว...เป็นบัตรแมงมุม
ใช้เดินทางได้ทั้งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน – สายสีม่วง และเครือข่ายบัตรแมงมุมอื่น ๆ ในอนาคต

FEES
&CHARGES
อัตราค่าธรรมเนียม
แรกเข้า
รายปี
100 บาท
299 บาท
INTERESTS&PERIOD อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
Where to Apply
สมัครบัตรเดบิตแมงมุมได้ที่ธนาคารกรุงไทย

สมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาใกล้รถไฟฟ้า MRT 71 สาขา ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. นี้ เป็นต้นไป
(จะเปิดจำหน่ายที่สาขาอื่นในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ร่วมรายการ เร็วนี้ๆ)

ทำบัตรง่ายนิดเดียว
คุณสมบัติ
 • อายุ 15 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ประเภทบุคคลธรรมดา (เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยขั้นต่ำ เพียง 500 บาท หรือกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท)
เอกสารขอทำบัตร
 • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • สมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เงื่อนไขการใช้บัตร / เงื่อนไขอื่นๆ
การใช้บัตรโดยสาร
 • ใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และสายเฉลิมรัชมงคล โดยสามารถสะสมมูลค่าไว้เพื่อใช้สำหรับเดินทางหลายเที่ยว
 • ใช้เดินทางในระบบขนส่งมวลชนตามเครือข่ายบัตรแมงมุม โดยบัตรนี้สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการระบบขนส่งและผู้ให้บริการอื่นๆตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการ แต่ละรายประกาศไว้
 • มูลค่าการเดินทางเริ่มต้นในบัตรเป็นศูนย์ (เท่ากับ 0 บาท)
 • การเติมเงินขั้นต่ำครั้งแรก 100 บาท (มูลค่าการเดินทาง 100 บาท ค่ามัดจำบัตร 0 บาท)
 • สามารถเติมมูลค่าลงในบัตรได้ครั้งละเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสาร
 • สามารถสะสมมูลค่าภายในบัตรได้สูงสุด 10,000 บาท
 • ไม่สามารถใช้เดินทางได้ เมื่อพ้นกำหนด 2 ปีนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้าย
 • หากเกิดปัญหาระหว่างเดินทางในระบบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องออกบัตรโดยสาร โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าโดยสารตามระเบียบของ รฟม. และหากบัตรดังกล่าวยังไม่สามารถใช้เดินทางในครั้งต่อไป ให้ผู้ถือบัตรติดต่อสาขาของธนาคาร

วงเงินทำรายการต่อวัน 

 • เบิกถอนเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วันและสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง
 • โอนเงินระหว่างบัญชีนอกบัตรภายในธนาคาร สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
 • ใช้ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำธุรกรรมผ่านบัตรเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น Cash Back
 • ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขาย คือ ลูกค้าธนาคารกรุงไทย ผู้ถือบัตรเดบิต Krungthai Metro Link (กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม) ที่เติมเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ณ ห้องออกบัตรโดยสารสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai Metro Link เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องเติมเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เดือน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนจำนวน 30 บาท/บัตร/เดือน รวมสูงสุดไม่เกิน 90 บาท/บัตรตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย โดยจะได้รับเครดิตเงินคืน เมื่อลูกค้าเติมเงินค่าโดยสารตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เดือน
 • จำกัดจำนวนเครดิตเงินคืน 60,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย หากจำนวนสิทธิ์ครบก่อนระยะเวลาสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ยุติการให้เครดิตเงินคืน
 • ธนาคารฯ จะทำการคำนวณเครดิตเงินคืน และโอนเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกกับบัตรเดบิต Krungthai Metro Link ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ลูกค้าทำรายการครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่ในระบบเป็นสำคัญในการคิดคำนวณยอดเครดิตเงินคืนที่เกิดขึ้นจริง เพื่อมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์เดียวกับที่ผูกไว้กับบัตรเดบิตใบนี้ ตามเงื่อนไขของธนาคารฯ
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ผิดเงื่อนไขที่กำหนดหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่คงสภาพเปิดใช้งานบัตรเดบิต Krungthai Metro Link จนถึงวันที่ธนาคารฯ ทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปเป็นส่วนลดในครั้งถัดไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสดได้

กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม ตอบทุกไลพ์สไตล์ ครอบคลุมหลากเส้นทาง บัตรเดบิตแมงมุม ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ช้อปสินค้ากับร้านค้าทั่วโลก เบิกถอนเงินสดทั้งในและต่างประเทศ ใช้เดินทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง และเครือข่ายบัตรแมงมุมอื่นๆ ในอนาคต บัตรแมงมุม, บัตรกรุงไทย, บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB,บัตรใช้ซื้อของออนไลน์, บัตรใช้แทนเงินสด, ช้อปปิ้งออนไลน์

ดาวน์โหลด
รายชื่อสาขาที่สามารถสมัคร Krungthai บัตรเดบิตแมงมุม
รายชื่อสาขาที่สามารถสมัคร Krungthai บัตรเดบิตแมงมุม  
(0.41 MB) PDF
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)  
(0.18 MB) PDF
คำถามที่พบบ่อย
 
 • การขอคืนมูลค่าการเดินทางภายในบัตร
  • การขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link (Krungthai บัตรเดบิตแมงมุม)
   • เนื่องจากบัตร Krungthai Metro Link เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร กรณีบัตรหาย บัตรเสีย บัตรถูกยึด บัตรหมดอายุ หรือ ยกเลิกบัตร ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการติดต่อที่สาขาของธนาคารเพื่อดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฎิบัติของธนาคารเท่านั้น
   • เนื่องจากการใช้งานบัตร Krungthai Metro Link เป็นบัตรโดยสาร เป็นการใช้งานแยกส่วนกับการใช้งานบัตรเป็นบัตร ATM / เดบิต ดังนั้นกรณีบัตรชำรุดเฉพาะส่วนการใช้งาน  ATM / เดบิต หรือกรณียกเลิกการใช้งานบัตรเป็นบัตร ATM / เดบิต ผู้ถือบัตรยังสามารถใช้บัตร Krungthai Metro Link เป็นบัตรโดยสารได้
   • กรณีผู้ถือบัตรประสงค์ขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link ผู้ถือบัตรจะต้องชำระ ค่าธรรมเนียมการขอคืนมูลค่าคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 50 บาท/ใบ และการขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตรถือเป็นการยกเลิกการใช้งานบัตร ทั้งในส่วนของการใช้บัตรเพื่อโดยสารและการใช้บัตรเป็นบัตร ATM / เดบิต
   • ผู้ถือบัตรสามารถขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตรได้ โดยติดต่อสาขาของธนาคาร โดยปฎิบัติตามกระบวนการและเงื่อนไขของธนาคาร ดังต่อไปนี้
    - กรอกใบคำร้องขอคืนมูลค่าคงเหลือบัตรเติมเงินธุรกิจ Krungthai Metro Link และสำเนาสมุดบัญชีเพื่อรอรับมูลค่าคงเหลือ ธนาคารจะดำเนินการแจ้ง รฟม. เพื่อตรวจสอบมูลค่าคงเหลือ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือบัตร และธนาคารจะดำเนินการคืนมูลค่าคงเหลือให้แก่ ผู้ถือบัตรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ธนาคารได้รับการยืนยันมูลค่าคงเหลือในบัตรจาก รฟม.
    - รฟม. ดำเนินการคืนมูลค่าหลังจากได้รับแจ้งจากทางธนาคาร ภายใน 14 วันทำการ กรณีลูกค้ามีบัตร และภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับแจ้งจากทางธนาคาร กรณีไม่มีบัตร
    - ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร  Krungthai Metro Link เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางตามที่ธนาคารกำหนด

 • กรณีบัตรสูญหาย ต้องทำอย่างไร
  • เบื้องต้นสามารถอายัติบัตรใน KTB netbank เพื่อป้องกันการใช้งานเกี่ยวกับบัญชี และขอทำบัตรใหม่ที่สาขา (ไม่สามารถอายัดในส่วนของการใช้งานบัตรเดินทางได้) 

 • บัตรนี้สามารถใช้เดินทาง แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้หรือไม่
  • ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ได้ โดยจะสามารถใช้งานได้ตามแผนการให้บริการของบัตรแมงมุม

 • บัตรสามารถใช้เดินทาง รถไฟฟ้า BTS ได้หรือไม่
  • ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ได้

 • กรณียกเลิกบัตรในระบบไปแล้วยังสามารถใช้งานบัตรแมงมุมในการเดินทางได้หรือไม่
  • สามารถใช้งานการเดินทางและเติมเงินค่าเดินทางได้ แต่จะไม่สามารถกดเงินหรือรูดซื้อสินค้าได้