เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 25 ก.ย. 2561

บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ (ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai)

Money Connect by Krungthai เปิดให้บริการจองซื้อหลักทรัพย์ (หุ้นกู้/พันธบัตร/หน่วยลงทุน) ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดจำหน่าย ตามช่วงวันและเวลาการเปิดเสนอขายของหลักทรัพย์นั้นๆ โดยขอสงวนสิทธิให้ทีมผู้จัดการการจัดจำหน่ายของธนาคาร กำหนดเงื่อนไขการจองซื้อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเสนอขายของหลักทรัพย์นั้นๆ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการนำหลักทรัพย์เปิดเสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์นี้