เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 20 ก.ย. 2561
สินเชื่อโครงการพิเศษเงินกู้อเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน

โปรโมชั่นพิเศษ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2561
รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ 

  • ต่อที่ 1 ลดอัตราดอกเบี้ย 1%  สําหรับลูกค้าใหม่ (MLR-1.375%) 3 เดือนแรก หลังจากนั้นจะคิดอัตราปกติ (MLR-0.375%)
  • ต่อที่ 2 รับฟรี! ร่มป้องกัน UV สําหรับ 2,000 ท่านแรก 

สินเชื่อโครงการพิเศษเงินกู้อเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ

เงื่อนไขโครงการ

  • สําหรับลูกค้าใหม่ ที่สมัคร ได้รับการอนุมัติและตั้งวงเงินภายในระยะเวลาโครงการวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
  • เป็นผู้รับบํานาญ บําเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือน โดยนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักประกันการกู้เงิน
  • วงเงินให้กู้ไม่เกินจํานวนเงินบําเหน็จตกทอดค้ําประกันคงเหลือของผู้กู้