เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 5 ก.ย. 2561
โอนเงิน Western Union กับกรุงไทย คืนเงินให้ 100 บาท
เมื่อรับ - ส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ WESTERN UNION กับ ธ.กรุงไทย ผ่าน KTB netbank / Krungthai NEXT หรือ KTB ATM รับเงินคืน 100 บาท/รายการ ไม่มีขั้นต่ำ, ไม่จํากัดจํานวนครั้งในการโอน

โอนเงิน Western Union

เงื่อนไข
  • ระยะเวลาโครงการ วันนี้ - 31 มกราคม 2562
  • รับเงินคืน 100 บาท/รายการ สําหรับ 3,000 รายการแรกของเดือนที่รับ-ส่งเงิน Western Union ผ่านช่องทาง KTB netbank / Krungthai NEXT หรือ KTB ATM จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีที่ใช้ทําธุรกรรมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ สําหรับการโอนเงิน Western Union ที่โปรโมชั่นค่าธรรมเนียมต่ํากว่า 100 บาท
  • ข้อกําหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า