เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 6 ก.ย. 2561
มาเปลี่ยนบัตร ATM / บัตรเดบิตกันเถอะ
เปลี่ยนได้ฟรี...ถึงสิ้นปี 2562 เพราะต้องการให้ผู้ถือบัตร ATM บัตรเดบิต ของธนาคาร ได้ใช้บัตรฯ มาตรฐานใหม่ ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวน ผู้ถือบัตร ATM บัตรเดบิตรุ่นเก่า (บัตรรุ่นเก่า สังเกตได้จากเลขหน้าบัตรจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 4732 52) มาเปลี่ยนบัตรฯ เป็นบัตรชิปการ์ดกลาง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการออกบัตรฯ ใหม่

บัตร ATM / บัตรเดบิต

* กรุณานําบัตรประจําตัวประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร หากเป็นการเปลี่ยนบัตรฯ ต่างสาขา ต้องใช้สมุดบัญชีธนาคารเป็นเอกสารประกอบ
* กรณีผู้เปลี่ยนบัตรต้องการเปลี่ยนประเภทบัตรฯ จะต้องชําระค่าธรรมเนียมรายตามประเภทบัตรฯ ใบใหม่ที่เลือก โดยธนาคารจะคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรฯ ใบเดิมให้ตามสัดส่วนเวลาที่ยังไม่ได้ใช้งานเข้าบัญชีผู้ถือบัตร ภายใน 4 วันทําการ