เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 3 ก.ย. 2561
มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 2561
สำหรับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1%*
สินเชื่อเดิม
  • ปลอดเงินต้น 12 เดือน* / ขยายระยะเวลาสัญญา 12 เดือน*
สินเชื่อเพิ่ม 
  • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%* / ปลอดเงินต้น 12 เดือน*
*สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือวงเงินหมดก่อน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน