เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 12 ก.ค. 2561
คุ้มกว่าใคร... ยิ่งสแกน ยิ่งได้

ลูกค้า KTB netbank รับเครดิตเงินคืน 60 บาท เพียงสแกนชำระเงินค่าสินค้า / บริการ ผ่าน QR Code ภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สะสมตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป (ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ)สแกนผ่าน QR Code ง่ายๆ 3 ขั้นตอน กับ KTB netbank


เงื่อนไข
 • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ KTB ("ธนาคารฯ”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่สแกนชําระเงินค่าสินค้า / บริการผ่าน QR Code ด้วยแอปฯ "KTB netbank" ("ลูกค้าฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ตามที่ธนาคารกําหนด ภายใต้เงื่อนไขของรายการนี้ตามที่กําหนดเท่านั้น ทั้งนี้รายการนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. - 12 ส.ค. 61 ยกเว้นผู้บริหาร และพนักงานธนาคารฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน จํานวน 60 บาท เมื่อลูกค้าฯ มียอดสแกนชําระเงินผ่าน QR Code ด้วยแอปฯ “KTB netbank" สะสมตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาของรายการ 
 • ธนาคารฯ จํากัด 1 สิทธิ์ / ลูกค้า 1 ท่าน (จํากัด 500 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลารายการ)
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่ในระบบข้อมูลเป็นสําคัญ ในการคิดคํานวณยอดการใช้จ่ายของลูกค้าฯ ที่เกิดขึ้น เพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไข
 • ลูกค้าฯ ควรเก็บหลักฐาน E-Slip ที่มีการใช้จ่ายไว้ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจําเป็น
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าฯ “KTB netbank" ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก จนถึงวันที่ ธนาคารฯ ทําการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • ธนาคารฯ จะทําการคํานวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีที่ลูกค้าฯ สแกนชําระเงินค่าสินค้า / บริการผ่าน QR Code ด้วยแอปฯ “KTB netbank" ภายใน 60 วันทําการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของร้านค้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้แอปฯ “KTB netbank" เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ผิดเงื่อนไขที่กําหนดหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีมีข้อพิพาทคําตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ศึกษารายละเอียดเงื่อนไข หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 111 1111 กด 101