เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 18 มิ.ย. 2561
จ่ายง่าย...ได้คุ้ม กับบัตรเดบิตกรุงไทยวีซ่า
เลือกแลกรับบัตรกำนัลได้ตามใจคุณ เมื่อใช้จ่ายตามที่กำหนด
ใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไป 
 • Starbucks e-coupon 100 บาท
 • Line Gift Code 100 บาท
 • บัตรชมภาพยนตร์ระบบ 2D ที่นั่งปกติ ในเครือเมเจอร์ 1 ที่นั่ง
ใช้จ่ายครบ 5,000 บาทขึ้นไป
 •  Central Online e-Voucher 500 บาท
แลกรับบัตรกำนัลและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.vthgservice.com/ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทยวีซ่า

เงื่อนไข
 1. สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทยวีช่า ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น 
 2. ผู้ถือบัตรฯ จะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทยวีซ่า ตามที่กําหนด ณ วันที่ทํารายการแลกรับรางวัล โดยสามารถรวมยอดการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ทํารายการ 
 3. ผู้ถือบัตรฯ จะต้องทําการแลกรับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น โดยในการทํารายการ ผู้ถือบัตรต้องแนบสําเนาเซลล์สลิปแสดงยอดใช้จ่ายตามที่กําหนด เพื่อการตรวจสอบสิทธิ 
 4. ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับอีเมล์ยืนยันการรับสิทธิ พร้อม Voucher Code ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทํารายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไข 
 5. สงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการใช้แลกรับรางวัลจากทุกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ) 
 6. รางวัลมีจํานวนจํากัดเพียง 1,000 สิทธิต่อเดือนขึ้นอยู่กับลําดับก่อน/หลัง 
 7. วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ/หรือ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของธนาคารฯ และ VISA ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 8. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสํารองสิทธิ (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) กรุณาติดต่อ 02 919 9108 # 118 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. หรืออีเมล์ vtreservation@vathanagul.com