เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 2 พ.ย. 2561

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เปิดจำหน่าย 16 พ.ย. 2561 - 29 มี.ค. 2562 วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท - ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง
จองซื้อผ่าน Krungthai NEXT ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา


พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง

เงื่อนไขการจำหน่าย

  • วงเงินซื้อ      ขั้นต่ำ 1,000 บาท – ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง
  • ผู้มีสิทธิ์ซื้อ    ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และสภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นใดที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร
  • ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ   ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล บรรษัท สำนักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน สหกรณ์ และนิติบุคคลที่แสวงหากำไร
ข้อควรรู้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนการจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
หนังสือชี้ชวนการจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1  -2 พ.ย. 2561
(0.28 MB) PDF
รู้ก่อนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
รู้ก่อนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1  -2 พ.ย. 2561
(0.32 MB) PDF