เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 3 พ.ค. 2561
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เปิดจำหน่าย 10 พ.ค. - 10 ก.ย. 2561 วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 - ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง
จองซื้อผ่าน KTB netbank ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา


เงื่อนไขการจำหน่าย

  • วงเงินซื้อ      ขั้นต่ำ 1,000 บาท – ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง
  • ผู้มีสิทธิ์ซื้อ    ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และสภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นใดที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร
  • ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ   ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล บรรษัท สำนักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน สหกรณ์ และนิติบุคคลที่แสวงหากำไร
ข้อควรรู้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน