เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 21 ต.ค. 2562

ลูกค้า Krungthai Travel Card รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ


ต่อที่ 1 (วันนี้ - 31 มกราคม 63) 

ฟรี! ค่าธรรมเนียมการออกบัตร
(จากปกติ 200 บาท)
ฟรี! ค่าธรรมเนียมการออกบัตร
(จากปกติ 150 บาท)
ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี
(ปีแรกจากปกติ 350 บาท)

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท*

เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 4,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปที่ต่างประเทศ (ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62)
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท เมื่อใช้จ่ายที่ ประเทศญี่ปุ่น
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท เมื่อใช้จ่ายที่ ประเทศอื่นๆ
*จำกัด 2,000 สิทธิ์/เดือน หรือสูงสุด 6,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโครงการ

เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่ถือ Krungthai Travel Card (“ลูกค้า”) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยรายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • ธนาคารจำกัดการให้เครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็นจำนวน 2,000 สิทธิ์/เดือน หรือสูงสุด 6,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ธนาคารจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน/เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น และสูงสุดไม่เกิน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน/เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายที่ประเทศอื่นๆ โดยลูกค้าแต่ละรายมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น และจำกัดเพียงท่านละ 1 สิทธิตลอดระยะเวลาโครงการ
 • เงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมยอดใช้จ่ายจากร้านค้า on-line
 • ธนาคารจะโอนเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้เข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าการแลกเงินเข้าบัตรฯ ครั้งล่าสุด โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวภายใน 45 วันนับจากเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีปกติหรือบัตรฯ ยังไม่ถูกยกเลิกจนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตัดรอบการบันทึกรายการใช้จ่ายทุกสิ้นเดือนตามปฏิทิน และไม่สามารถโอนรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วไปนับรวมในเดือนถัดไปได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากลูกค้า กรณีตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ศึกษารายละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Krungthai Call Center 02 111 1111