เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 11 ต.ค. 2562

ให้ทุกการลงทุนคุ้มค่ากับกรุงไทย Investment Festival


รับเครดิตเงินคืน
สูงสุด 60,000 บาท

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ตามที่กำหนด ตั้งแต่ 16 ก.ย. – 31 ธ.ค.62 (อนุมัติภายในวันที่ 15 ม.ค. 63)
รับเครดิตเงินคืน
เข้ากองทุน KTSTPLUS 100 บาท

เมื่อลงทุนใน LTF/RMF ทุกๆ 50,000.- (ยกเว้นกองทุน RMF2, RMF3 และ RMF4)
รับเครดิตเงินคืน
สูงสุด 14% หรือผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า ผ่านบัตรเครดิต KTC (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 60,000 บาท
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ตามที่กำหนด ตั้งแต่ 16 ก.ย. – 31 ธ.ค.62 (อนุมัติภายในวันที่ 15 ม.ค. 63)


เบี้ยประกันภัยปีแรกรับจริง (FYP) รับเครดิตเงินคืน(บาท)
กลุ่มที่ 1
Life Smart 10/4
50,000 - 149,999 บาท
150,000 - 299,999 บาท
300,000 - 999,999 บาท
1,000,000 - 2,999,999 บาท
3 ล้านบาทขึ้นไป
-
750 บาท
1,500 บาท
5,000 บาท
15,000 บาท
กลุ่มที่ 2
iProtect85, Protection life (Term product), iCare, iHealthy, Life Legacy และ iInvest
50,000 - 149,999 บาท
150,000 - 299,999 บาท
300,000 - 999,999 บาท
1,000,000 - 2,999,999 บาท
3 ล้านบาทขึ้นไป
500 บาท
1,500 บาท
3,000 บาท
10,000 บาท
30,000 บาท
กลุ่มที่ 3
iShield, iRetire, LifePlus+ Saver, Life Protect18, Flexi Health และ iWealthy
50,000 - 149,999 บาท
150,000 - 299,999 บาท
300,000 - 999,999 บาท
1,000,000 - 2,999,999 บาท
3 ล้านบาทขึ้นไป
1,000 บาท
3,000 บาท
6,000 บาท
20,000 บาท
60,000 บาท

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

 1. การรับเครดิตเงินคืน จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ดังนั้น ลูกค้าต้องลงนามในหนังสือขอรับเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารฯ
 2. ผลิตภัณฑ์ iRetire 1 และ iInvest นับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวรับจริง 10%
 3. กรมธรรม์ที่นำส่งระหว่างวันที่ 16 ก.ย. – 31 ธ.ค. 62 และอนุมัติภายในวันที่ 15 ม.ค. 63
 4. กรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญ จะต้องผ่านระยะเวลา Free look period
 5. การอนุมัติกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในกรณีที่ใบคำขอประกันชีวิตไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญ
 6. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นให้ถือดุลยพินิจของบมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นที่สิ้นสุด
 7. ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 8. รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 9. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 ผลิตภัณฑ์กองทุน

รับเครดิตเงินคืน เข้ากองทุน KTSTPLUS 100 บาท
เมื่อลงทุนใน LTF/RMF ทุกๆ 50,000.- (ยกเว้นกองทุน RMF2, RMF3 และ RMF4) 

LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ

ยอดเงินลงทุนสุทธิ โปรโมชั่น
กองทุน LTF / RMF
ยกเว้น กองทุน RMF2, RMF3 และ RMF4
ยอดลงทุนสุทธิ ทุกๆ 50,000 บาท
(สำหรับการชำระทุกช่องทาง) ตั้งแต่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 62
รับเงินคืน 100 บาท เข้ากองทุนรวม KTSTPLUS
(ต้องคงยอดสุทธิไว้จนถึง 30 เม.ย. 2563 โดยจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS ภายใน 15 มิ.ย. 2563)

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์กองทุน

 1. ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน นโยบายการลงทุนความเสี่ยง ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน LTF/RMF และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 2. สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต KTC หรือใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินลงทุน 100 บาท
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ได้รับสิทธิ์ในการรับของกำนัลจากโปรโมชั่น RMF/LTF นี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทอีก ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 5. เงื่อนไขการรับเงินคืนและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บลจ.กรุงไทยและบัตรเครดิต KTC กำหนด
 6. ศึกษารายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ บลจ.กรุงไทย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลิก


 ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต KTC

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 14% หรือผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า ผ่านบัตรเครดิต KTC (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)


รายละเอียดและเงื่อนไข เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า ผ่านบัตรเครดิต KTC
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14% ทั้งประกันปีแรกและปีต่ออายุ
(16 ก.ย. – 31 ธ.ค. 62)

ต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1%
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต/เซลส์สลิป 10,000 - 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 0.5% 50,000 - 499,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 0.6% 500,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1%

ลงทะเบียนผ่านทาง SMS
ภายในวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต พิมพ์ KAC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

 • ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER ทุกประเภท สำหรับยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืน 0.5 - 1% ตามรายการนี้

ต่อที่ 2: แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 130 บาท

ลงทะเบียนผ่านทาง SMS
พิมพ์ KAR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และเครื่องหมาย ‘#’ ตามด้วยจำนวนคะแนน KTC FOREVER ที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

 • ทุก 1,000 คะแนน ต่อยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตทุก 1,000 บาท แลกรับเครดิตเงินคืน 130 บาท
 • ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ปีแรก 0% นาน 3 เดือน
(1 ก.ย. – 20 ธ.ค. 62)
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (เฉพาะเบี้ยประกันปีแรก)
ยกเว้นผลิตภัณฑ์ iProtect 5 และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน iWealthy/iInvest โดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER / KTC ROP ทุกประเภท และเครดิตเงินคืน ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC ตามรายการนี้

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต KTC

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 2. เงื่อนไขการรับเงินคืนและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บมจ.บัตรกรุงไทย กำหนด
 3. ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 4. รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 5. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์บัตร KTC โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14%
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์บัตร KTC โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14%  
(0.52 MB) PDF
YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ