เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 8 ต.ค. 2562

โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทย ในหมวด "กิน ช้อป เที่ยว"


รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 100 บาท เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวด กิน ช้อป เที่ยว ตามที่กำหนดภายในเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 3 หมวดร้านค้า
 • รับเครดิตเงินคืน 50 บาท เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ อย่างน้อย 2 หมวดร้านค้า
 • รับเครดิตเงินคืน 20 บาท เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ อย่างน้อย 1 หมวดร้านค้า
เงื่อนไข
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรใหม่ได้แก่ บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล หรือบัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า หรือบัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม หรือลูกค้าที่เปลี่ยนบัตรเดบิตชิปการ์ดใหม่ และอัพเกรดเป็นบัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล หรือบัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า หรือบัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม เท่านั้น
 • ไม่จำกัดยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ขั้นต่ำ/รายการทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ขั้นต่ำขึ้นอยู่กับแต่ละร้านค้ากำหนด
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืน 50,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลารายการส่งสริมการขาย
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/หมายเลขบัตรประชาชน/เดือน และมีสิทธิรับเครดิตเงินคืนเพียง 1 สิทธิ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรฯ ที่ทำรายการเท่านั้น และขอสงวนสิทธิการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าบัตรฯ ที่ยังคงสถานะบัญชีปกติ
 • สงวนสิทธิตัดรอบการบันทึกรายการใช้จ่าย ทุกสิ้นเดือนตามรอบปฏิทิน และไม่สามารถโอน/โยกรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว ไปนับรวมในเดือนถัดไปได้
 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณ และโอนเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรฯ ภายใน 30 วันทำการ นับจากสิ้นเดือนที่มีการทำรายการ 
 • หมวดหมู่รายการใช้จ่าย เป็นไปตาม MCC  ที่บันทึกของ VISA ได้แก่
  - กิน : Dining (ไม่รวมร้านอาหารที่โรงแรม) : MCC 5811, 5812, 5813, 5814
  - ช้อป : Shopping (Super/Hyper Market) : MCC 5331, 5411
  - เที่ยว : สถานีบริการนำ ้มัน : MCC 5541, 5542
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิในการเรียกเครดิตเงินคืนจากผู้ถือบัตรฯ ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีเกิดกรณีพิพาท เกี่ยวกับคำตัดสิน สิทธิการรับเครดิตเงินคืน คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด