เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 21 ก.ย. 2562

เงินฝาก Krungthai Bonus Savings


ดอกเบี้ยโตไว รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.25% ต่อปี*

*อัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (Payroll)


อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไป (% ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร (Payroll) (% ต่อปี)
ฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 1-29 วัน
0.50 0.50
ฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 30-179 วัน
1.00 1.00
ฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 180-699 วัน
1.50 1.50
ฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 700-799 วัน
2.00 2.25

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 21 กันยายน 2562 ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ www.ktb.co.th


เงื่อนไขการรับฝาก

  • จำกัดสิทธิ์การเปิดบัญชีได้สูงสุด 1 บัญชี/ราย และฝากได้เพียง 1 รายการ ตลอดระยะเวลาการฝาก
  • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • ระยะเวลาฝาก 799 วัน
  • ถอนเงินบางส่วนก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินที่ถอนตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร แต่จะทำการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินดังกล่าวในวันครบกำหนดระยะเวลาฝากรวมกับดอกเบี้ยของเงินส่วนที่เหลือ
  • ปิดบัญชีเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ณ วันที่ปิดบัญชี โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
  • เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  • หากลูกค้ามีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มลูกค้าทั่วไป ตามประกาศของธนาคาร
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  • รับฝากตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 62 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ดาวน์โหลด
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai Bonus Savings
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai Bonus Savings  
(0.13 MB) PDF
Product Catalog : ออมทรัพย์
Product Catalog : ออมทรัพย์  
(0.11 MB) PDF
Sales Sheet เงินฝาก Krungthai Bonus Savings
Sales Sheet เงินฝาก Krungthai Bonus Savings  
(0.28 MB) PDF