เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 30 ส.ค. 2562

ซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านแอปฯ Krungthai NEXT


สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทางสมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกัน 500 บาทขึ้นไป ต่อ 1 กรมธรรม์ รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท (จำกัดสิทธิ์สำหรับ 650 กรมธรรม์แรกเท่านั้น)

เงื่อนไข
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะการสั่งซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (Individual Plan) ผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2562 เท่านั้น - เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกัน 500 บาทขึ้นไป ต่อ 1 กรมธรรม์ ผ่านทางแอปฯ Krungthai NEXT รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท (จำกัดสิทธิ์สำหรับ 650 กรมธรรม์แรก และจำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลารายการ) - หมายเลข Starbucks e-Coupon จะจัดส่งให้ตามอีเมลที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน หลังจากทำรายการ
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่น หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไข โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่ในระบบข้อมูลเป็นสำคัญ  
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบสิทธิประโยชน์หากอีเมลที่แจ้งไว้ในกรมธรรม์ไม่ถูกต้อง (เด้งกลับ) และ/หรือ หากไม่ได้รับการติดตามของรางวัลจากลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากวันที่บริษัทจัดส่ง e-Coupon ไปทางอีเมล
 • ขอสงวนสิทธิ์ของผู้ซื้อในการยกเลิกกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข กติกาและสิทธิประโยชน์ใด ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon และเงื่อนไขอื่นๆ จะเป็นไปตามที่บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • ศึกษารายละเอียดกติกาและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ 02-118-8111