เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 23 ส.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "กรุงไทยสายเปย์แจกทอง"


กรุงไทยสายเปย์แจกทอง ปี 2 “โอนเงิน ลุ้นทองทุกเดือน”

 • รับ-ส่ง เงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทาง Mobile Banking, ATM, Internet Banking, สาขาของธนาคาร และ บูธ Exchange รับสิทธิลุ้นชิงสร้อยคอทองคำ ดังนี้
สิทธิที่ได้รับเมื่อทำรายการผ่านช่องทาง
Krungthai NEXT, ATM และ website สาขา และบูธแลกเงิน
ขาโอนออก  (outbound)
3 สิทธิ 2 สิทธิ
ขารับเข้า   (inbound)
1 สิทธิ 1 สิทธิ

 • ระยะเวลา 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยจะมีการจับรางวัลทุกสิ้นเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง

รายละเอียดของรางวัล

 • รางวัลประจำเดือนกันยายน 2562          สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์       จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลประจำเดือนตุลาคม 2562            สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์       จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2562     สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์       จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลประจำเดือนธันวาคม 2562           สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์       จำนวน 20 รางวัล 
  รางวัลพิเศษ สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 บาท   จำนวน 2 รางวัล                                                      

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการแจกของรางวัล

 1. ลูกค้าที่ทำรายการส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT (Mobile), ตู้ ATM และ Website ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 1 รายการ รับสิทธิลุ้นรางวัลประจำเดือน จำนวน 3 สิทธิ  และลูกค้าที่ทำรายการส่งเงินผ่าน ช่องทางสาขาของธนาคาร และ บูธ Exchange ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 1 รายการ รับสิทธิลุ้นรางวัลประจำเดือน จำนวน 2 สิทธิ
 2. ลูกค้าที่ทำรายการรับเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT (Mobile), ตู้ ATM, Website, สาขา และบูธแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 1 รายการ รับสิทธิลุ้นรางวัลประจำเดือน จำนวน 1 สิทธิ
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประจำเดือนและรางวัลพิเศษ ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน หรือพาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมสำเนา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด และสำเนา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ใบเสร็จทำรายการส่งเงินหรือรับเงินบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล ณ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทีม Non Credit Product (งานธุรกิจปริวรรต) ชั้น 5 อาคารนานาเหนือ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ในวันและเวลาทำการ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำการประกาศผลรางวัล หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ที่ได้รับของรางวัลสละสิทธิในการรับของรางวัล โดยธนาคารจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยต่อไป
 1.  กำหนดการจับรางวัลรายเดือน
กำหนดจับรางวัล ช่วงระยะเวลาที่ทำรายการ
ครั้งที่ 1
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 1-30 กันยายน 2562
ครั้งที่ 2
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 1-31 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 3
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 1-30 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 4
วันที่ 15 มกราคม 2563 1-31 ธันวาคม 2562

 1. ผู้เข้าร่วมรายการต้องทำรายการรับหรือส่งเงินเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทย ในช่วงวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2562 กรณีผู้เข้าร่วมรายการได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมรายการเสียชีวิตก่อนการจับรางวัลจะไม่มีสิทธิได้รับรางวัล ในกรณีที่ธนาคารรับทราบการเสียชีวิตภายหลังจับรางวัลแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 2. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในแต่ละเดือนผ่าน www.ktb.co.th ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันจับรางวัล และติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในการทำรายการรับหรือส่งเงินเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union หากไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับของรางวัลได้ภายใน 3 วันทำการ ธนาคารขอสงวนสิทธิมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับของรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง ภายใน 60 วันทำการนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่า “สละสิทธิ”
 3. ผู้เข้าร่วมรายการมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ในการจับรางวัล แต่ละครั้งและไม่สามารถโอนแลกเปลี่ยนรางวัล หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการจับรางวัลสำรอง เพื่อทดแทนในกรณีผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ประกอบคำสั่งที่ ท.ป. 104/2544 และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากรางวัลเองทั้งสิ้น
 6. ใบอนุญาตในการจับรางวัลเลขที่ 1601-1604/2562 ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 7. ของรางวัลไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
 8. พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  พนักงานบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และพนักงานบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. สำหรับกติกาการตัดสิน ธนาคารจะใช้วิธีพิมพ์รายละเอียดของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และจับสลาก โดยเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ เป็นผู้ทำการจับสลากดังกล่าวต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทันทีเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน และธนาคารจะประกาศผลการจับรางวัลโดยการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th ภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการจับรางวัล ทั้งนี้ ชิ้นส่วนสลากในแต่ละครั้งจะไม่ถูกนำไปรวมในการจับรางวัลหาผู้โชคดีในครั้งถัดไป
 10. การตัดสินของคณะกรรมการและ/หรือธนาคารถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
 11. ธนาคารถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามโครงการนี้ทุกประการ
 12. ผู้ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายตามโครงการนี้ ตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยชื่อของผู้รับรางวัลเพื่อเผยแพร่ในสื่อประชามสัมพันธ์ต่างๆ ของธนาคารได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
 13. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ"กรุงไทยสายเปย์แจกทอง ปี 2" ประจำเดือน กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ"กรุงไทยสายเปย์แจกทอง ปี 2" ประจำเดือน กันยายน 2562  
(0.17 MB) PDF
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ"กรุงไทยสายเปย์แจกทอง ปี 2" ประจำเดือนตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ"กรุงไทยสายเปย์แจกทอง ปี 2" ประจำเดือนตุลาคม 2562  
(0.09 MB) PDF
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ"กรุงไทยสายเปย์แจกทอง ปี 2" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ"กรุงไทยสายเปย์แจกทอง ปี 2" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  
(0.03 MB) PDF
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ"กรุงไทยสายเปย์แจกทอง ปี 2" ประจำเดือนธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ"กรุงไทยสายเปย์แจกทอง ปี 2" ประจำเดือนธันวาคม 2562  
(0.15 MB) PDF
YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ