เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 23 ส.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "กรุงไทยสายเปย์แจกทอง"


กรุงไทยสายเปย์แจกทอง ปี 2 “โอนเงิน ลุ้นทองทุกเดือน”

 • รับ-ส่ง เงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทาง Mobile Banking, ATM, Internet Banking, สาขาของธนาคาร และ บูธ Exchange รับสิทธิลุ้นชิงสร้อยคอทองคำ ดังนี้
สิทธิที่ได้รับเมื่อทำรายการผ่านช่องทาง
Krungthai NEXT, ATM และ website สาขา และบูธแลกเงิน
ขาโอนออก  (outbound)
3 สิทธิ 2 สิทธิ
ขารับเข้า   (inbound)
1 สิทธิ 1 สิทธิ

 • ระยะเวลา 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยจะมีการจับรางวัลทุกสิ้นเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง

รายละเอียดของรางวัล

 • รางวัลประจำเดือนกันยายน 2562          สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์       จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลประจำเดือนตุลาคม 2562            สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์       จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2562     สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์       จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลประจำเดือนธันวาคม 2562           สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์       จำนวน 20 รางวัล 
  รางวัลพิเศษ สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 บาท   จำนวน 2 รางวัล                                                      

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการแจกของรางวัล

 1. ลูกค้าที่ทำรายการส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT (Mobile), ตู้ ATM และ Website ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 1 รายการ รับสิทธิลุ้นรางวัลประจำเดือน จำนวน 3 สิทธิ  และลูกค้าที่ทำรายการส่งเงินผ่าน ช่องทางสาขาของธนาคาร และ บูธ Exchange ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 1 รายการ รับสิทธิลุ้นรางวัลประจำเดือน จำนวน 2 สิทธิ
 2. ลูกค้าที่ทำรายการรับเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT (Mobile), ตู้ ATM, Website, สาขา และบูธแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 1 รายการ รับสิทธิลุ้นรางวัลประจำเดือน จำนวน 1 สิทธิ
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประจำเดือนและรางวัลพิเศษ ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน หรือพาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมสำเนา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด และสำเนา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ใบเสร็จทำรายการส่งเงินหรือรับเงินบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล ณ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทีม Non Credit Product (งานธุรกิจปริวรรต) ชั้น 5 อาคารนานาเหนือ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ในวันและเวลาทำการ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำการประกาศผลรางวัล หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ที่ได้รับของรางวัลสละสิทธิในการรับของรางวัล โดยธนาคารจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยต่อไป
 1.  กำหนดการจับรางวัลรายเดือน
กำหนดจับรางวัล ช่วงระยะเวลาที่ทำรายการ
ครั้งที่ 1
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 1-30 กันยายน 2562
ครั้งที่ 2
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 1-31 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 3
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 1-30 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 4
วันที่ 15 มกราคม 2563 1-31 ธันวาคม 2562

 1. ผู้เข้าร่วมรายการต้องทำรายการรับหรือส่งเงินเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union ผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทย ในช่วงวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2562 กรณีผู้เข้าร่วมรายการได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมรายการเสียชีวิตก่อนการจับรางวัลจะไม่มีสิทธิได้รับรางวัล ในกรณีที่ธนาคารรับทราบการเสียชีวิตภายหลังจับรางวัลแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 2. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในแต่ละเดือนผ่าน www.ktb.co.th ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันจับรางวัล และติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในการทำรายการรับหรือส่งเงินเงินด่วนระหว่างประเทศ Western Union หากไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับของรางวัลได้ภายใน 3 วันทำการ ธนาคารขอสงวนสิทธิมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับของรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง ภายใน 60 วันทำการนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่า “สละสิทธิ”
 3. ผู้เข้าร่วมรายการมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ในการจับรางวัล แต่ละครั้งและไม่สามารถโอนแลกเปลี่ยนรางวัล หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการจับรางวัลสำรอง เพื่อทดแทนในกรณีผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ประกอบคำสั่งที่ ท.ป. 104/2544 และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากรางวัลเองทั้งสิ้น
 6. ใบอนุญาตในการจับรางวัลเลขที่ 1601-1604/2562 ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 7. ของรางวัลไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
 8. พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  พนักงานบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และพนักงานบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. สำหรับกติกาการตัดสิน ธนาคารจะใช้วิธีพิมพ์รายละเอียดของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และจับสลาก โดยเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ เป็นผู้ทำการจับสลากดังกล่าวต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทันทีเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน และธนาคารจะประกาศผลการจับรางวัลโดยการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th ภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการจับรางวัล ทั้งนี้ ชิ้นส่วนสลากในแต่ละครั้งจะไม่ถูกนำไปรวมในการจับรางวัลหาผู้โชคดีในครั้งถัดไป
 10. การตัดสินของคณะกรรมการและ/หรือธนาคารถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
 11. ธนาคารถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามโครงการนี้ทุกประการ
 12. ผู้ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายตามโครงการนี้ ตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยชื่อของผู้รับรางวัลเพื่อเผยแพร่ในสื่อประชามสัมพันธ์ต่างๆ ของธนาคารได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
 13. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ"กรุงไทยสายเปย์แจกทอง ปี 2" ประจำเดือน กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ"กรุงไทยสายเปย์แจกทอง ปี 2" ประจำเดือน กันยายน 2562  
(0.17 MB) PDF
YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ