เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 15 ส.ค. 2562

เงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน หรือ 8 เดือน

เงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน หรือ 8 เดือน

เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 22 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ย 2.00 % ต่อปี 
เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน 
 • ฝากตั้งแต่ 10,000 บาท ไม่ถึง 10 ล้านบาท   อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
 • ฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป                       อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี 
เปิดรับฝาก ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 62 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการรับฝาก
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ
 • ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือ ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
 • ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • เงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย   
 • ธนาคารจะหักดอกเบี้ยส่วนที่ล่วงหน้าไปแล้วหรือจ่ายเกินไปจากเงินต้นที่ฝากไว้ ในกรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากที่ตกลง
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ดาวน์โหลด
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ  
(0.08 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากประจำพิเศษ
Product Catalog : เงินฝากประจำพิเศษ  
(0.12 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 22 เดือน
Sales Sheet : เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 22 เดือน  
(0.19 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน
Sales Sheet : เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน  
(0.19 MB) PDF