เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 17 ก.ค. 2562

ชุดช้อปง่าย จ่ายสบาย


เหมาะสำหรับ
คนที่ชอบใช้จ่าย ชอบเดินทาง
มองหาความคุ้มค่าในจับจ่ายใช้สอย

บัตร Krungthai Travel Card
คุ้มค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด
สะดวก แลกเงินผ่าน Krungthai NEXT

บัตรเครดิต KTC
สิทธิประโยชน์ พร้อมส่วนลดและโปรโมชั่นหลากหลาย

Krungthai NEXT
โอน มั่นใจ ฟรีทั่วไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม

Krungthai Connext
แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวบัญชี ฟรี ผ่าน LINE

โปรโมชั่น

รับสูงสุด 100 บาท*


เงื่อนไข
 • รับส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท เมื่อสมัครบัตร Krungthai Travel Card พร้อมสมัครใช้บริการแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXTและ/หรือ Krungthai Connext ภายในวันและสาขาเดียวกัน
 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีการใช้บริการ Krungthai NEXT และ/หรือ Krungthai Connext สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ เมื่อมีการสมัครบัตร Krungthai Travel Card ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562
 • รับ e-Coupon Swensen’s มูลค่า 100 บาท
 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บมจ. บัตรกรุงไทย หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์บัตรกำนัล e-Coupon Swensen’s มูลค่า 100 บาท ให้แก่เฉพาะผู้สมัครที่สมัครบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่เป็นบัตรหลักใหม่ (“บัตรฯ”) (ยกเว้นบัตรเครดิต KTC Visa Corporate) พร้อมสมัครใช้บริการแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXTและ/หรือ Krungthai Connext ภายในวันและสาขาเดียวกัน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 และส่งใบสมัครถึงเคทีซีภายในวันที่ 2 มกราคม 2563 (ก่อน 17.00 น.) และได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 (Branch Code: KCB / Source Code: BGM) โดยจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รวมกันตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ภายใน 2 รอบบัญชีแรกนับตั้งแต่วันที่อนุมัติบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้สมัครบัตรหลักใหม่ โดยจะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC ไม่ว่าประเภทใดมาก่อน หรือยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 365 วัน
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด, การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุนทุกกองทุน, บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC Phone/KTC Mobile/KTC Online, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ, เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบบัตรกำนัล e-Coupon Swensen’s ตามรายการนี้สูงสุด 100 บาทต่อสมาชิก 1 รายเท่านั้น
 • เคทีซีจะทำการจัดส่งบัตรกำนัล e-Coupon Swensen’s ที่สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกผ่านทางแอปพลิเคชั่น KTC Mobile ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยสมาชิกจะต้องทำการลงทะเบียนสมัครใช้บริการแอปพลิเคชั่น KTC Mobile ก่อนกำหนดการมอบบัตรกำนัลดังกล่าว
 • เงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาการใช้บัตรกำนัล e-Coupon Swensen’s ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้หลังบัตรกำนัลหรือตามที่ Swensen’s กำหนด
 • บัตรกำนัล e-Coupon Swensen’s ที่สมาชิกจะได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัล e-Coupon Swensen’s ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการจัดส่งบัตรกำนัล e-Coupon Swensen’s ให้กับสมาชิก
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนบัตรกำนัล e-Coupon Swensen’s ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคหรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบบัตรกำนัล e-Coupon Swensen’s ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร KTC Phone 02 123 5000
 • ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center โทร.  02-111-1111

YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ