เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 17 ก.ค. 2562

ชุดมั่งคั่ง มั่งมี


เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามข่าวสารการลงทุน และต้องการกระจายความเสี่ยง

กองทุนมั่ง มี ศรี สุข
  เน้นการลงทุนแบบ Asset Allocation หรือจัดสรรเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก

ประกัน iProtect 10 หรือ iProtect 85 หรือ iInvest หรือ iWealthy
  iProtect 10 หรือ 85 รับความคุ้มครองสูง สร้างเป็นกองมรดกให้ลูกหลาน จ่ายเบี้ยเพียง 10 ปี หรือค่อยๆ จ่ายจนถึงอายุ 85 ปี
  iInvest ประกันควบการลงทุน สะสม ปกป้อง ส่งต่อ ความมั่นคั่งของคุณอย่างง่าย ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว
  iWealthy ได้ทั้งการลงทุนและคุ้มครอง ชำระเบี้ยเป็นรายงวด

โปรโมชั่น

  ต่อ 1: รับหน่วยลงทุน KTPLUS มูลค่า 100 บาท สำหรับทุกๆ การลงทุนในกองทุนฯ มั่ง มี ศรี สุข 100,000 บาท

  ต่อ 2: รับของสมนาคุณ มูลค่าสูงสุด 2,990 บาท เมื่อสมัครประกันตามที่กำหนด

  ต่อ 3: รับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต Precious


เงื่อนไข
ต่อ 1: ลงทุนผ่านกองทุน มั่ง มี ศรี สุข ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 (วันทำการ) ทุกๆ ยอดเงินลงทุน 100,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส (KTPLUS) มูลค่า 100 บาท
 1. ลงทุนผ่าน กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ และกองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ ทุกๆ ยอดเงินลงทุน 100,000 บาท รับกองทุนกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส (KTPLUS) จำนวน 100 บาท
 2. ลูกค้าจะได้รับหน่วยลงทุน KTPLUS ภายในเดือนมีนาคม 2563
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด หรือ ธนาคารกรุงไทย ถือเป็นเด็ดขาด และเป็นยุติ
 5. ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ KTAM คลิกอ่านรายละเอียด
 6. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ บลจ.กรุงไทย
 7. เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ต่อ 2: รับของสมนาคุณ มูลค่าสูงสุด 2,990 บาท
 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังนี้ iProtect10 / iProtect 85 / iInvest / iWealthy หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามที่ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนด
 2. กรมธรรม์นำส่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562 โดยต้องเป็นการซื้อกรมธรรม์ใหม่ และชำระเบี้ยประกันแบบรายปีตามเงื่อนไขเท่านั้น
 3. ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 10,000 - 29,999.99 บาท รับ ร่ม 1 คัน / กรมธรรม์ มูลค่า 249 บาท
  ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 30,000 - 49,999.99 บาท รับ กระบอกน้ำร้อนเย็น 1 ชิ้น / กรมธรรม์ มูลค่า 690 บาท
  ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 50,000 - 99,999.99 บาท รับ กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ 1 ใบ / กรมธรรม์ มูลค่า 990 บาท
  ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 100,000 - 999,999.99 บาท รับ กระเป๋าล้อลากขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ / กรมธรรม์ มูลค่า 1,990 บาท
  ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป รับ กระเป๋าล้อลากขนาด 28 นิ้ว 1 ใบ / กรมธรรม์ มูลค่า 2,990 บาท
 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  คำเตือน รับประกันโดย บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
  ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
ค่าเบี้ยประกัน ของสมนาคุณ
10,000 – 29,999.99 บาท ร่มไม้เท้า มูลค่า 249 บาท
30,000 – 49,999.99 บาท กระบอกน้ำร้อน – เย็น มูลค่า 690 บาท
50,000 – 99,999.99 บาท กระเป๋าอเนกประสงค์ มูลค่า 990 บาท
100,000 – 999,999.99 บาท กระเป๋าล้อลาก 20 นิ้ว มูลค่า 1,990 บาท
1,000,000 บาทขึ้นไป กระเป๋าล้อลากขนาด 28 นิ้ว มูลค่า 2,990 บาท

ต่อ 3: รับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต KTC - KTB Precious Plus Visa Signature และ บัตรเครดิต KTC –  KTB Precious Visa Signature
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต AXA ใหม่ ภายในกลุ่มประเภทเดียวกัน โดยจ่ายเบี้ยประกันชีวิตปีแรกจ่ายจริง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
 • ค่าเบี้ยประกันขั้นต่ำให้เป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ประกัน
 • เงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต KTC - KTB Precious Plus Visa Signature และ บัตรเครดิต KTC - KTB Precious Visa Signature เป็นไปตามที่ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • เงื่อนไขทางภาษีเป็นไปตามที่ กรมสรรพากรกำหนด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกัน เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์กลุ่มประกันชีวิต จะได้รับสิทธิ์หลังจากผ่านช่วงระยะเวลา Free Look Period (45 วัน)
 • สำหรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของบัตรเครดิต KTC-KTB Precious Plus Visa Signature และ บัตรเครดิต KTC - KTB Precious Visa Signature เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เบี้ยประกันชีวิตปีแรกจ่ายจริง/(บาท)
Precious Plus Precious
กลุ่มประกัน 1: LifePlus+ Saver 25/15, iHealthy, 25PG, 20SS, 25PL, 12PL, PR60, iProtect 10, iProtect 85, iCare, iShield 05, iShield 10, iShield 20, Flexi Health, Life Legacy 60, Life Legacy 99
600,000 120,000
กลุ่มประกัน 2: LifePlus+ Saver 20/10, iProtect 5, iWealthy, iRetire 5
1,200,000 240,000
กลุ่มประกัน 3: iRetire 1, iInvest
6,000,000 1,200,000

YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ