เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 17 ก.ค. 2562

ชุดภาษี คุ้มค่า


เหมาะสำหรับ
  ผู้ที่ต้องการลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
  ผู้ที่ต้องการวางแผนเกษียณ

LTF หรือ RMF
 กองทุนเพื่อการลงทุนระยะยาวและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 เริ่มลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาท

ประกัน LifePlus+ Saver หรือ iProtect 10 หรือ iRetire 5
 LifePlus+ Saver เบี้ยคงที่ รับเงินคืนทุกปี
 iProtect 10 จ่ายเบี้ยสั้น รับความคุ้มครองสูง 
 iRetire 5 จ่ายเบี้ยสั้น รับบำนาญยาว

โปรโมชั่น

  ต่อ 1: ใช้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเดียวกับ โปรโมชั่นกองทุน KTAM LTF/RMF ปี 2562 ลงทุน KTAM LTF/RMF รับเงินคืน 100 บาทเข้ากองทุน KTSTPLUS เมื่อมียอดลงทุนสุทธิทุกๆ 50,000 บาท วันนี้ – 30 ธันวาคม 2562

  ต่อ 2: รับของสมนาคุณ มูลค่าสูงสุด 2,990 บาท

เงื่อนไข

ต่อ 1: ใช้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเดียวกับ โปรโมชั่นกองทุน KTAM LTF/RMF ปี 2562 ลงทุน KTAM LTF/RMF รับเงินคืน 100 บาทเข้ากองทุน KTSTPLUS เมื่อมียอดลงทุนสุทธิทุกๆ 50,000 บาท วันนี้ – 30 ธันวาคม 2562

 1. กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) และกองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) และกองทุน RMF ใหม่ในปี 2562 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 2. นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน LTF และ RMF ของบลจ.กรุงไทย ทั้งปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ยอดซื้อและสับเปลี่ยนสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการรวมกันสูงสุดประเภทกองทุนละ 500,000 บาทต่อปีภาษี โดยไม่จํากัดยอดสูงสุด สําหรับรายการโอนระหว่างบลจ. ต่อประเภทกองทุน สําหรับรายการโอนระหว่างบลจ. และรายการโอนเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 3. ยอดเงินสุทธิในการคํานวณของกํานัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซื้อสับเปลี่ยนเข้า และโอนมาจากบลจ.อื่น รวมถึงรายการโอนเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ทํารายการ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2562 หักด้วย “ยอดรวมของรายการขายคืนสับเปลี่ยนออกและโอนไปยังบลจ.อื่น ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 - 30 เมษายน 2563” ของ LTF และ RMF ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้ ไม่นับยอดการสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม LTF และ RMF ของ บลจ.กรุงไทย และการขายคืนกองทุน LTF และ RMF ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ปี 2561 ที่ได้ถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร
 4. ต้องคงยอดสุทธิไว้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจะได้รับหน่วย ลงทุน KTSTPLUS ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
 5. หน่วยลงทุนสุทธิที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายของโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน แบบประจําเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน ในช่วงเมษายน 2562 - เมษายน 2563 แล้ว จะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 6. คิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตในอัตราร้อยละ 2 โดยคิดเฉพาะส่วนที่ลงทุนผ่านบัตรเครดิต กรณีถือครองไม่ครบตามระยะเวลาที่กําหนด
 7. กรณีผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผู้ลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเป็นหลัก
 8. การซื้อหน่วยลงทุน LTF/RMF ผ่านบัตรเครดิตไม่ได้รับคะแนนสะสม ไมล์สะสม หรือเงินคืนกลับเข้าบัตรฯ และไม่ได้รับสิทธิ์แบ่งผ่อนชําระ
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ได้รับสิทธิ์ในการรับของกํานัลจากโปรโมชั่น LTF/RMF นี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกํานัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทอีก ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 11. ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ KTAM คลิกอ่านรายละเอียด
 12. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว
 13. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ บลจ.กรุงไทย
ต่อ 2: รับของสมนาคุณ มูลค่าสูงสุด 2,990 บาท
 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังนี้ LifePlus+ Saver / iProtect 10 / iRetire 5 หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามที่ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนด
 2. กรมธรรม์นำส่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562 โดยต้องเป็นการซื้อกรมธรรม์ใหม่ และชำระเบี้ยประกันแบบรายปีตามเงื่อนไขเท่านั้น
 3. ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 10,000 - 29,999.99 บาท รับ ร่ม 1 คัน / กรมธรรม์ มูลค่า 249 บาท
  ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 30,000 - 49,999.99 บาท รับ กระบอกน้ำร้อนเย็น 1 ชิ้น / กรมธรรม์ มูลค่า 690 บาท
  ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 50,000 - 99,999.99 บาท รับ กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ 1 ใบ / กรมธรรม์ มูลค่า 990 บาท
  ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 100,000 - 999,999.99 บาท รับ กระเป๋าล้อลากขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ / กรมธรรม์ มูลค่า 1,990 บาท
  ลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป รับ กระเป๋าล้อลากขนาด 28 นิ้ว 1 ใบ / กรมธรรม์ มูลค่า 2,990 บาท
 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  คำเตือน รับประกันโดย บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
  ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
ค่าเบี้ยประกัน ของสมนาคุณ
10,000 – 29,999.99 บาท ร่มไม้เท้า มูลค่า 249 บาท
30,000 – 49,999.99 บาท กระบอกน้ำร้อน – เย็น มูลค่า 690 บาท
50,000 – 99,999.99 บาท กระเป๋าอเนกประสงค์ มูลค่า 990 บาท
100,000 – 999,999.99 บาท กระเป๋าล้อลาก 20 นิ้ว มูลค่า 1,990 บาท
1,000,000 บาทขึ้นไป กระเป๋าล้อลากขนาด 28 นิ้ว มูลค่า 2,990 บาท

YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ