เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 1 ม.ค. 2562

ชุดลดหนี้ มีออม


เหมาะสำหรับ

 ผู้ที่ต้องการรวมหนี้หรือลดภาระหนี้ที่ต้องผ่อนต่อเดือนให้น้อยลง และยังมีเงินเหลือเก็บ


คุณสมบัติผู้กู้

 ข้าราชการ/ พนักงานราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่หน่วยงานมี MOU กับธนาคาร


สินเชื่ออเนกประสงค์
 วงเงินกู้สูงสุดถึง 5 ล้านบาท
 ระยะเวลากู้สูงสุด 20 ปี
 ลดต้น ลดดอก

เงินฝาก Zero Tax Max
 สะสมเงินก้อนโตแบบปลอดภาษี
 เลือกฝากได้ตามใจ แบบ 24 เดือน 36 เดือน หรือ 48 เดือน

โปรโมชั่น
 ดอกเบี้ยต่ำสุด 7.62% นานสูงสุด 20 ปี

เงื่อนไข
 • สินเชื่ออเนกประสงค์ ลดดอกเบี้ยต่ำสุด 7.62% นานสูงสุด 20 ปี
 • วงเงินกู้กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • วงเงินกู้กรณีหลักทรัพย์/เงินฝากค้ำประกัน ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 20 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินนำส่งชำระหนี้ ให้เรียกเก็บในอัตรา MRR –0.75% หรือ MRR +0.75% หรือ MRR +2.50% ต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกันและคุณสมบัติของผู้กู้ สำหรับกรณีที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบุคคลค้ำประกัน แต่ผู้กู้มีความประสงค์ขอยกเว้นบุคคลค้ำประกันให้เรียกเก็บดอกเบี้ย MRR +2.75% หรือ MRR +3.75% ต่อปี ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้และคุณสมบัติของผู้กู้
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดกรณีหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินได้ของผู้กู้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เรียกเก็บในอัตรา MRR% หรือ MRR +2.75% ต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 • ค่าอากรแสตมป์: เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้: 100 บาท/บัญชี/ทุกรอบของการผิดนัดชำระหนี้
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน : ร้อยละ 0.25 ของวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าขอกู้ แต่ไม่เกิน 12,000 บาท ขั้นต่ำ 2,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้เรียกเก็บเฉพาะกรณีบุคคลค้ำประกันและไม่มีบุคคลค้ำประกัน เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ หาก MRR เปลี่ยนแปลงไป และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้จำนวนเงินค่าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝาก Zero Tax Max
จำนวนเงินเปิดบัญชี อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง อัตราปัจจุบัน (ต่อปี)
ณ 11 เม.ย.62
แผนออม 24 เดือน
1,000 – 25,000 บาท เงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด +0.80% ต่อปี 2.25%
(1.45 + 0.80%)
แผนออม 36 เดือน
1,000 – 16,500 บาท เงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด +1.05% ต่อปี 2.50%
(1.45 + 1.05%)
แผนออม 48 เดือน
1,000 – 12,500 บาท เงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด +1.05% ต่อปี 2.50%
(1.45 + 1.05%)

YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ