เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 13 มิ.ย. 2562

ลงทุนมั่นใจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เสนอขาย ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน" (“ตราสารด้อยสิทธิ”) ซึ่งเป็นตราสารเงินกองทุนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารเงินกองทุน และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุนได้เมื่อผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตัดหนี้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ตามตราสารเงินกองทุนเป็นหนี้สูญได้ เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ ตราสารด้อยสิทธิ อายุ 10 ปี ผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากนั้น


อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารเงินกองทุนอยู่ที่ระดับ “AA(tha)”
และอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารอยู่ที่ระดับ “AA+(tha)”

โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562


เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หน่วยละ 1,000 บาท จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

  • สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
  • สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท

การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารด้อยสิทธิ

สนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือโทร 02-111-1111

คำเตือน: ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้