เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 13 มิ.ย. 2562

ลงทุนมั่นใจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เสนอขาย ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน" (“ตราสารเงินกองทุน”) ซึ่งเป็นตราสารเงินกองทุนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารเงินกองทุน และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุนได้เมื่อผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยสามารถตัดหนี้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ตามตราสารเงินกองทุนเป็นหนี้สูญได้ เมื่อทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ

ตราสารเงินกองทุน อายุ 10 ปี ผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากนั้น


เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ ทวีคูณครั้งละ
100,000 บาท
สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ทวีคูณครั้งละ
10,000 บาท
วงเงินเสนอขายไม่เกิน

24,000 ล้านบาท
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารเงินกองทุน


คาดว่าเปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวน วันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2562 สนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

  1. ความเสี่ยงจากสถานะด้อยสิทธิ ในกรณีที่ธนาคารผู้ออกตราสารเงินกองทุนล้มละลายหรือเลิกกิจการ ผู้ลงทุนจะได้รับชำระหนี้หลังจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิ เจ้าหนี้มีประกัน และเจ้าหนี้สามัญ (รวมผู้ฝากเงิน)
  2. ความเสี่ยงที่ผู้ถือตราสารเงินกองทุนอาจจะได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนเดิม หรืออาจไม่ได้รับชำระคืนเลย (การตัดตราสารเงินกองทุนเป็นหนี้สูญทั้งจำนวนหรือบางส่วน) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งการตัดตราสารเงินกองทุนเป็นหนี้สูญดังกล่าวไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ของธนาคารผู้ออกตราสารเงินกองทุน โดยผู้ลงทุนไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น
  3. ความเสี่ยงจากการถูกไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนคืนก่อนครบกำหนดอายุ เมื่อเข้าเงื่อนไขใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทำให้ผู้ถือตราสารเงินกองทุนอายุเสียดอกาสในการลงทุนใหม่หากดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นลดลง

หมายเหตุ ธนาคารอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้