เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 29 พ.ค. 2562

การรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562


ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับเหรียญฯ ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2562 โดยมาติดต่อขอรับที่สาขาของธนาคารกรุงไทยที่ท่านได้ทำการจองไว้ภายใน 6 เดือน

หลักฐานการติดต่อขอรับเหรียญที่สั่งจองผ่านธนาคารกรุงไทย
กรณีมารับด้วยตัวเอง
1.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
2. ใบยืนยันการรับจอง (ฉบับจริง) และต้องมาติดต่อขอรับภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่กำหนด
กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน
1. ใบยืนยันการรับจอง (ฉบับจริง)
2. หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
3. บัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ฉบับจริง และสำเนาพร้อมลงนามรับรอง)
4. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริง และสำเนาพร้อมลงนามรับรอง)
กรณีใบยืนยันการจองเหรียญธนาคารสูญหาย
ผู้สั่งจองเหรียญต้องนำใบแจ้งความพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หากให้บุคคลอื่นรับแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งความ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริง)

*สำหรับลูกค้าที่เลือกจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย สามารถเช็คสถานะได้ที่เว็บไซต์ https://www.thailandpostmart.com/track โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนในการเช็คสถานะ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โทร.1545
*สำหรับลูกค้าที่จองเหรียญแพลทินัม ให้ไปรับเหรียญที่กรมธนารักษ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 โทร. 02-265-6000
*สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือ โทร. 02-111-1111