เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 23 เม.ย. 2562

คะแนน KTC Forever แทนดอกเบี้ยผ่อนชำระ 0%

คะแนน KTC Forever แทนดอกเบี้ยผ่อนชำระ 0%


เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ทั้งเบี้ยประกันชีวิตปีแรกและปีต่ออายุ ระหว่างวันที่ 6 มี.ค. - 31 ธ.ค. 62

ใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0%
แลกรับสิทธิ์การผ่อนชำระ KTC 0%
(แทนอัตราดอกเบี้ย 0.8% ต่อเดือน)
ใช้คะแนน KTC FOREVER ของยอดค่าเบี้ยฯ
นาน 3 เดือน 20%
นาน 6 เดือน 40%
นาน 10 เดือน 60%


ตัวอย่าง: ยอดชําระค่าเบี้ยประกัน 10,000 บาท ใช้คะแนน 6,000 คะแนน (60%) ใช้คะแนน KTC FOREVER ชําระ 0% นาน 10 เดือน

ข้อควรรู้: สมาชิกมียอดชําระค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ร่วมรายการผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนนตามจํานวนที่กําหนด แลกรับสิทธิ์การแบ่งชําระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบริการผ่อนชําระกับบัตรฯ KTC ในอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% (ผ่อนชำระ KTC 0%*) ได้ตามเงื่อนไข โดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตตามที่เคทีซีกำหนด

  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทําประกันชีวิตเท่านั้น
  • ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง

เงื่อนไขรายการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า คะแนนแลกรับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันนานสูงสุด 10 เดือน

1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนนสะสม”) ทุกประเภท และมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ร่วมรายการ ทั้งปีแรกและ/หรือปีต่ออายุ กับ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ภายในช่วงวันที่ 6 มีนาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตร KTC ROYAL ORCHID PLUS และสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

3. เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ร่วมรายการผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป  สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามจำนวนที่กำหนดแลกรับสิทธิ์การผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% (“ผ่อนชำระ กับบัตร KTC 0%”) ได้โดยกรอกแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตตามที่เคทีซีกำหนด ตามเงื่อนไขดังนี้

  • ใช้คะแนนสะสม จำนวน 20% ของยอดเบี้ยประกันชีวิต แลกรับสิทธิการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นาน 3 เดือน
  • ใช้คะแนนสะสม จำนวน 40% ของยอดเบี้ยประกันชีวิต แลกรับสิทธิการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นาน 6 เดือน
  • ใช้คะแนนสะสม จำนวน 60% ของยอดเบี้ยประกันชีวิต แลกรับสิทธิการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% นาน 10 เดือน

ตัวอย่าง

  • ยอดใช้จ่าย 10,000 บาท ใช้คะแนนสะสม 2,000 คะแนน (20%) แลกรับสิทธิผ่อนแบ่งชำระกับบัตร KTC 0% นาน 3 เดือน
  • ยอดใช้จ่าย 10,000 บาท ใช้คะแนนสะสม 4,000 คะแนน (40%) แลกรับสิทธิผ่อนแบ่งชำระกับบัตร KTC 0% นาน 6 เดือน
  • ยอดใช้จ่าย 10,000 บาท ใช้คะแนนสะสม 6,000 คะแนน (60%) แลกรับสิทธิผ่อนแบ่งชำระกับบัตร KTC 0%นาน 10 เดือน

4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่ทำรายการแลกคะแนนสะสมเพียงพอในการแลกรับสิทธิ์การผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

5. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว

8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด

9. กรณีสมาชิกชำระยอดใช้จ่ายในรายการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC 0% ก่อนครบกำหนด เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่สมาชิกใช้แลกรับสิทธิ์ตามรายการนี้

10. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการรับประกันชีวิตและการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันชีวิตตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โทร. 1159

11. สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02-123-5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th/insurance

YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ