เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 7 ก.พ. 2562

บินสมาร์ท

บินสมาร์ท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 150 บาท เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านแอปฯ Krungthai NEXT 
เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกัน 500 บาทขึ้นไป ต่อ 1 กรมธรรม์ (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์ สำหรับ 1,000 กรมธรรม์แรก ตลอดระยะเวลารายการ)

       

เงื่อนไข

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะการซื้อและชำระค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (Individual Plan) ผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2562 เท่านั้น
  • เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกัน 500 บาทขึ้นไป ต่อ 1 กรมธรรม์ ผ่านทางแอปฯ Krungthai NEXT รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 150 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์)
  • หมายเลข Starbucks e-Coupon จะจัดส่งให้ตามอีเมลที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน หลังจากทำรายการ
  • จำกัดสิทธิ์สำหรับ 1,000 กรมธรรม์แรก ตลอดระยะเวลารายการ
 2. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่น หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไข โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่ในระบบข้อมูลเป็นสำคัญ
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบสิทธิประโยชน์หากอีเมลที่แจ้งไว้ในกรมธรรม์ไม่ถูกต้อง (เด้งกลับ) และ/หรือ หากไม่ได้รับการติดตามของรางวัลจากลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากวันที่บริษัทจัดส่ง e-Coupon ไปทางอีเมล
 6. ขอสงวนสิทธ์ของผู้ซื้อในการยกเลิกกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข กติกาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. เงื่อนไขการใช้สตาร์บัคส์ อี-คูปอง (Starbucks e-Coupon) และเงื่อนไขอื่นๆ จะเป็นไปตามที่บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
 9. การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 10. รับประกันภัยโดย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 11. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 12. ศึกษารายละเอียดกติกาและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ 02-118-1111