เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 6 ก.พ. 2562

รับคืนเงินภาษีได้เร็วกว่า

ผูกบัญชีผ่านพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน ได้คืนเงินภาษีเร็วกว่า สะดวกกว่า
       การขอคืนภาษีในปี 2562 (ปีภาษี 2561) สำหรับผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91) ผู้ขอคืนภาษีจะได้รับเงินภาษีคืนเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน สำหรับผู้ขอคืนที่ไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน กรมสรรพากรจะจัดส่งหนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เพื่อใช้เป็นหลักฐานที่การขอคืนภาษีภายในวันที่กำหนดในเอกสาร (ค.21)

รับคืนเงินภาษี

วิธีการและขั้นตอนการขอคืนภาษี

1. ผู้ขอคืนภาษี นำหนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) ที่ได้รับจากกรมสรรพากร พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมาติดต่อขอรับคืนที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ โดยมีทางเลือกวิธีรับเงินคืนภาษี ดังต่อไปนี้

 • คืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์  ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสมัครพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้ที่มีบัญชี
 • คืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามที่ระบุในหนังสือ ค.21)
 • คืนเข้าบัตร e-Money  ประเภทบัตรพร้อมการ์ดของธนาคารกรุงไทย หรือเลือกรับเงินคืนผ่าน NEXT Money (e-Wallet) บนแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
ช่องทางขอรับคืน และเอกสารยืนยันตัวตน
บัญชีพร้อมเพย์ บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย บัตร E-Money NEXT Money
(e-Wallet)
บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
ใช้บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลธรรมดา ต่างด้าว/ชาวต่างชาติ
ใช้หนังสือเดินทาง
คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล / วิสาหกิจชุมชน
ใช้หนังสือสัญญาหรือหนังสือบันทึกข้อตกลงการจัดตั้ง เอกสารแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล
กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง
ใช้คำสั่งศาลที่มีหมายเลขคดีแดงในการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดก เอกสารแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกองมรดก

2. กรณีที่ผู้ขอคืนภาษี ต้องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารกรุงไทย โปรดนำเอกสารเพิ่มเติมติดต่อสาขาธนาคาร ดังนี้

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลธรรมดา ต่างด้าว/ชาวต่างชาติ
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงานในประเทศ หรือ ทะเบียนบ้านปกเหลือง หรือ หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ หรือ หนังสือรับรองแหล่งที่มาของรายได้
คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล/วิสาหกิจชุมชน
 • หนังสือสัญญาหรือหนังสือบันทึกข้อตกลงการจัดตั้ง
 • หนังสือรับรองการเปิดบัญชี
 • เอกสารแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจลงนามสั่งจ่าย (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล
กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง
 • คำสั่งศาลที่มีหมายเลขคดีแดงในการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดก
 • เอกสารแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกองมรดก
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการกองมรดก

*** เอกสารเพิ่มเติมอื่นตามระเบียบการเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคาร สอบถามโทร. 02-111-1111

3. กรณีที่ผู้ขอคืนภาษีไม่สามารถขอรับคืนเงินภาษีได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนที่ชอบด้วยกฏหมายทำการแทนได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ช่องทางขอรับคืน และเอกสารหลักฐาน
บัญชี พร้อมเพย์ บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย บัตร E-Money NEXT Money
(e-Wallet)
กรณีที่บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติ ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย
 • หนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21)
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
กรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้ว
 • หนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21)
 • ใบมอบฉันทะ (ซึ่งเขียนเป็นภาษาไทย) โดยมี Notary Public และสถานกงสุลไทยที่ผู้ขอคืนอาศัยอยู่รับรอง ทั้งนี้ ใบมอบฉันทะ ให้ระบุ “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้”
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) ของผู้รับมอบฉันทะ
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีฯ ผู้ขอคืน (ตัวจริง)
 • สำเนาหนังสืออนุญาตทำงาน (Work permit) ของผู้ขอคืน (เฉพาะกรณีที่ ค.21 พิมพ์ชื่อผู้ขอคืนเงินภาษีที่เป็นชาวต่างชาติเป็นภาษาไทย)
กรณีที่ชาวต่างชาติมอบอำนาจไว้ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย
 • หนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21)
 • ใบมอบฉันทะ (ซึ่งเขียนเป็นภาษาไทย) ที่ลงวันที่ก่อนที่ผู้ขอคืนจะเดินทางออกจาก และต้องให้นายจ้างของผู้มอบฉันทะรับรอง พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ ใบมอบฉันทะ ให้ระบุ “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้”
 • สำเนาหนังสือเดินทาง โดยวันมอบฉันทะผู้ขอคืนอยู่ในไทยจริง
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัท
 • หนังสือคำยืนยันจากกรรมการบริษัท
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วของกรรมการผู้จัดการที่มีอำนาจลงนาม และบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ของผู้รับมอบฉันทะ
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขอคืน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสืออนุญาตทำงาน (Work permit) ของผู้ขอคืน (เฉพาะกรณีที่ ค.21 พิมพ์ชื่อผู้ขอคืนเงินภาษีที่เป็นชาวต่างชาติเป็นภาษาไทย)
กรณีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ
 • หนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21)
 • คำสั่งศาลให้เป็นผู้อนุบาลทำการแทน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอคืนภาษี
 • บัตรประชาชนผู้อนุบาล
กรณีที่เป็นผู้พิการไม่มีคำสั่งศาล
 • หนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21)
 • บัตรคนพิการ
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
กรณีเสียชีวิต
 • หนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21)
 • คำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกหรือพินัยกรรม
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้จัดการมรดก

หมายเหตุ : หนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เอกสารยืนยันตัวตน และเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น
YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ