เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 6 ก.พ. 2562

รับคืนเงินภาษีได้เร็วกว่า

ผูกบัญชีผ่านพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน ได้คืนเงินภาษีเร็วกว่า สะดวกกว่า
       การขอคืนภาษีในปีภาษี 2561 สำหรับผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91) ผู้ขอคืนภาษีจะได้รับเงินภาษีคืนเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน สำหรับผู้ขอคืนที่ไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน กรมสรรพากรจะจัดส่งหนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เพื่อใช้เป็นหลักฐานที่การขอคืนภาษีภายในวันที่กำหนดในเอกสาร (ค.21)

รับคืนเงินภาษี

วิธีการและขั้นตอนการขอคืนภาษี

1. ผู้ขอคืนภาษี นำหนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) ที่ได้รับจากกรมสรรพากร พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมาติดต่อขอรับคืนที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ โดยมีทางเลือกวิธีรับเงินคืนภาษี ดังต่อไปนี้

 • คืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์  ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสมัครพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้ที่มีบัญชี
 • คืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามที่ระบุในหนังสือ ค.21)
 • คืนเข้าบัตร e-Money  ประเภทบัตรพร้อมการ์ดของธนาคารกรุงไทย
ช่องทางขอรับคืน และเอกสารยืนยันตัวตน
บัญชีพร้อมเพย์ บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย บัตร E-Money
บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
ใช้บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลธรรมดา ต่างด้าว/ชาวต่างชาติ
ใช้หนังสือเดินทาง
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ใช้หนังสือสัญญาหรือหนังสือบันทึกข้อตกลงการจัดตั้ง เอกสารแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล
กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง
ใช้คำสั่งศาลที่มีหมายเลขคดีแดงในการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดก เอกสารแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกองมรดก

2. กรณีที่ผู้ขอคืนภาษี ต้องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารกรุงไทย โปรดนำเอกสารเพิ่มเติมติดต่อสาขาธนาคาร ดังนี้

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน
บุคคลธรรมดา ต่างด้าว/ชาวต่างชาติ
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงานในประเทศ หรือ ทะเบียนบ้านปกเหลือง หรือ หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ หรือ หนังสือรับรองแหล่งที่มาของรายได้
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 • หนังสือสัญญาหรือหนังสือบันทึกข้อตกลงการจัดตั้ง
 • หนังสือรับรองการเปิดบัญชี
 • เอกสารแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจลงนามสั่งจ่าย (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล
กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง
 • คำสั่งศาลที่มีหมายเลขคดีแดงในการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดก
 • เอกสารแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกองมรดก
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการกองมรดก

*** เอกสารเพิ่มเติมอื่นตามระเบียบการเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคาร สอบถามโทร. 02-111-1111

หมายเหตุ:
 • กรณีมอบอำนาจ ทำได้เฉพาะกรณีที่มีบัญชีกับธนาคารอยู่แล้วเท่านั้น
 • หนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) และเอกสารยืนยันตัวตน ต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น