เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 9 ม.ค. 2562

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า

สำหรับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1%*
สินเชื่อเดิม
  • ปลอดเงินต้น 12 เดือน* / ขยายระยะเวลาสัญญา 12 เดือน*
สินเชื่อเพิ่ม
  • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%* / ปลอดเงินต้น 12 เดือน*
*สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หรือวงเงินหมดก่อน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด