เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 25 ธ.ค. 2561
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

กองทรัสต์ฯ ลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วน และพื้นที่สํานักงานของอาคารซันทาวเวอร์สเป็นเวลา 30 ปี

ร่วมลงทุนในโครงการที่เติบโตอย่างยั่งยืน ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือระบบ Money Connect by Krungthai

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือ www.sprimegrowth.com
  • การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ มิได้เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนทั่วไป ส่วนของนักลงทุนรายย่อย เสนอขายให้เฉพาะลูกค้าของผู้จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
  • คําเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน