เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 19 มี.ค. 2562

แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรมที่สาขา

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงิน ในการรับบริการทุกการถอน / โอน / ชำระบิลที่สาขา โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (Passport) ด้วยทุกครั้ง กรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบฉันทะมาด้วยทุกครั้ง ตั้งแต่ 20 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

"ตามกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม"


แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรมที่สาขา