เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 19 มี.ค. 2562

แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรมที่สาขา

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงิน ในการรับบริการทุกการถอน / โอน / ชำระบิลที่สาขา ลูกค้าต้องแสดงตนก่อนการทำธุรกรรมทุกครั้ง ดังนี้

  • ลูกค้าบุคคล โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (Passport) กรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบฉันทะมาด้วยทุกครั้ง
  • ผู้ที่มาทำธุรกรรมแทนนิติบุคคลหรือหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน/หน่วยงานอิสระ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (Passport)

"ตามกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม"


แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรมที่สาขา

YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ