เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 4 ธ.ค. 2561

แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรมที่สาขา

เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงิน ในการรับบริการทุกการถอน / โอน / ชำระบิลที่สาขา  โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (Passport) ด้วยทุกครั้ง
"ตามกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม"


แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรมที่สาขา