เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 4 ธ.ค. 2561
แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อชำระบิลที่สาขา

ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการทุกการชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางสาขาด้วยเงินสด โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (Passport) ด้วยทุกครั้ง
"ตามกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม"


แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อชำระบิลที่สาขา