เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 16 ต.ค. 2561
เงินฝากสุขใจวัยเกษียณ

ออมสบาย มีเงินไว้ใช้จ่ายรายเดือน

เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หรือจนกว่าธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการฝาก: 

  • ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
  • รับฝากบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปี
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1.0 ล้านบาท สูงสุด 5.0 ล้านบาทต่อราย
  • 1 คน เปิดได้ 1 บัญชี และฝากได้บัญชีละ 1 รายการ เท่านั้น
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือนเข้าบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ (ดอกเบี้ยทบต้น) และจ่ายเงินคืนรายเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์) เป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน
  • ผู้ฝากสามารถเลือกจำนวนเงินรับคืนรายเดือนได้ ดังนี้ ไม่รับคืน (0 บาท) รับคืนเดือนละ 1,500.-บาท / 3,000.-บาท / 5,000.-บาท / 10,000.-บาท / 15,000.-บาท / 20,000.-บาท โดยสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินรับคืนรายเดือนได้ตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ จำนวนเงินคงเหลือต้องเพียงพอต่อการจ่ายคืนรายเดือนจนครบระยะเวลาฝากของผู้ฝากแต่ละราย

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

  • ถอนเดือนที่ 1 – 12 คิดค่าธรรมเนียมเท่ากับอัตราดอกเบี้ย (ก่อนหักภาษี) ที่ธนาคารจ่ายไปทั้งหมด
  • ถอนหลังเดือนที่ 12 เป็นต้นไป คิดค่าธรรมเนียมจากยอดเงินที่เปิดบัญชี ในอัตราร้อยละ 1.00
ดาวน์โหลด
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ  -12 ต.ค. 2561
(0.07 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝากสุขใจวัยเกษียณ
Sales Sheet : เงินฝากสุขใจวัยเกษียณ  -12 ต.ค. 2561
(0.24 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากสุขใจวัยเกษียณ
Product Catalog : เงินฝากสุขใจวัยเกษียณ  -12 ต.ค. 2561
(0.05 MB) PDF